Hoppa till innehåll

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar. Möjligheterna till att öka värdeskapande, innovation och att bidra till samhällsnytta har aldrig varit större. Med en ökad efterfrågan på klimatsmarta och hållbara lösningar och en omvärld som ställer krav på omställning så öppnas möjligheter för arkitekt och ingenjörsföretag att visa vägen.

Det pågår idag stora och omfattande initiativ i att hitta nya former och arbetssätt inom vår sektor. Mycket av detta är pådrivet av digitaliseringens möjligheter och en omställning i att fokusera på värdeskapande och livscykelperspektiv. Våra traditionella arbetssätt i detaljerat kravställande och att arbeta i stuprör utmanas av nya tankesätt som mer handlar om funktion, syfte och behov som ska uppfyllas av de som ska bo, verka och använda det vi skapar. Detta kräver helt nya former av samverkan och där vi tillsammans: byggherrar, byggentreprenörer, arkitekter, ingenjörer och fastighetsägare sätter upp gemensamma mål för att uppnå slutkundens behov.

Diskussionen kring ökande byggfel och kostnader är bara symtom på en inte fullt fungerande process. Ett kravställande och en ansvarsfördelning som fokuserar på fel saker. Och incitamentsmodeller som inte driver innovation och utveckling eller värdesätter det krav som slutkunden har. Men hur kommer vi då till rätta med detta, och hur skapar vi utrymme för innovation, funktion och långsiktiga värden?

Först av allt måste vi sluta att detaljreglera utformning, tekniska lösningar specifika delar i allt för stor omfattning. Vi måste inför varje projekt skapa en gemensam målbild av vad som är viktiga mål och vilka funktioner vi vill uppnå med det vi skapar. När vi slutar peta i detaljer kring hur något ska göras skapas utrymme för nya tankesätt och helt nya lösningar. Vi måste sätta fokus på funktion och hur vår lösning interagerar med slutkunden och andra funktioner i samhället. Vi måste sätta fokus på kvalitet och nytta.

Det pågår initiativ från regering och Boverket i att förenkla byggregler och effektivisera byggandet. Innovationsföretagen deltar aktivt i arbetet och vi har kommit en bra bit på väg. Vår ambition är att förenkla, förbättra och skapa utrymme för innovation. Lyckas vi få till förändring så kommer det öppna upp för nya marknader och skapa frihetsutrymme och investeringsvilja för utvecklingsinvesteringar och värdeskapande.  I andra sektorer handlar det om producentansvar, om industrialisering och om förmågan att levererar något till marknaden som fungerar för sitt syfte. För oss handlar det också om att investerar mer i det som skapar värde, att utvärdera olika alternativ och att fokusera mer på funktion och förvaltningsskedet. Att med kunskap, digitalisering och processutveckling rationalisera det som är produktion mellan de värdeskapande processerna.

Med minskad detaljstyrning och ökat fokus på kunskap och de värdeskapande processerna så skapas utrymme för innovation. Först då har vi möjlighet att helt förändra våra arbetssätt och sätta fokus på funktion och de värden vi levererar. Den resan har vi påbörjat, en omställning som ibland kommer göra ont och innebära en hel del arbete. Men i förlängningen kommer det skapa förutsättningar för en ännu mer innovativ och konkurrenskraftig samhällsbyggnadssektor.