Hoppa till innehåll

Sverige har länge varit ett föregångsland inom innovation. Vår rapport Agenda för ett Innovativt Sverige visar dock att vi halkar efter på område efter område. Förutsättningarna för innovation och strukturer för innovationsfrämjande är inte fullt ut anpassade till dagens nya kunskapssamhälle.

Vårt land har genomgått en transformation till ett kunskapssamhälle med ökad tjänstefieringsgrad, digitalisering, globalisering och helt nya affärsmodeller. Under de senaste 20 åren har 3 av 4 jobb skapats i den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Sveriges export består idag till 60 % av tjänster.

Det krävs rätt strukturer och incitament för att våga ligga i framkant och vara framåtlutad. Både som individ och på företagsnivå. Gemensamt måste vi ta vara på de möjligheter och de goda förutsättningar som finns. Digitalisering, klimatutmaningarna och hållbarhetsmålen är inte hinder för att utveckla välfärd, näringsliv och konkurrenskraft. Det är affärsmöjligheter och rätt tillfälle att ställa om och skapa konkurrenskraft utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. En unik möjlighet att visa styrkan i ett innovativt Sverige.

Nu måste vi anpassa vårt innovationsklimat till det nya kunskapssamhället på nationell, ekosystem-, och företagsnivå. Annars hotar ökande kostnader, utarmning av kunskap och minskad innovationskraft i Sverige. Utifrån vår stora rapport Agenda för ett Innovativt Sverige har vi identifierat fem särskilt viktiga utmaningar att adressera.

Fem utmaningar med innovationsklimatet:

1. Ojämlika villkor hotar forskningsinvesteringar
2. Upphandlingar fokuserar på lägsta timpris
3. Föråldrat skattesystem hämmar konkurrenskraften
4. Utbildningssystemet dåligt riggat för livslångt lärande
5. Tjänsteföretagens immateriella tillgångar utarmas

Sverige behöver rättvisa villkor och ett gynnsamt klimat för innovation för att fortsätta ligga i framkant.

Innovationsföretagen kräver:

  • Likvärdiga villkor för innovationsstödjande system mellan näringsliv, akademi och forskningsinstitut liksom mellan tjänstesektorn och den tillverkande industrin.
  • Stopp för upphandlingar baserade på lägsta timpris. Ökat fokus på kvalitet och innovation i upphandlingar.
  • En reform för skatteväxling som minskar det skadliga skattetrycket på arbete och därmed skapar starkare incitament för kompetensutveckling, entreprenörskap
    och risktagande.
  • Framtidsanpassade utbildningar som attraherar svenska och internationella toppstudenter. Möjlighet till livslångt lärande och kompetensutveckling.
  • Ökade investeringar och främjande av egen forskning och utveckling hos kunskapsintensiva tjänsteföretag.
  • Ökade investeringar i AI och digital transformation för att effektivisera processer och dra nytta av företagens strukturkapital.
  • Satsningar på kompetensutveckling inom innovationsledning och immateriella rättigheter.

Läs foldern Fem utmaningar med innovationsklimatet

Agenda för ett innovativt Sverige