Hoppa till innehåll
House of Choice

House of Choice – Skandinaviens första nollenergihotell

När fastighetsbolaget Fabege ville realisera visionen om en storskalig nollenergifastighet landade uppdraget på White Arkitekters bord. Efter att ha arbetat enligt en ambitiös energikalkyl och detaljplan stod House of Choice i Arenastaden, Solna redo juni 2021. Konceptet innebär att fastigheten i sig producerar all den energi som behövs för drift och uppvärmning. I tider av hårdare satta klimatkrav och stigande elpriser är det viktigare än någonsin att hitta hållbara lösningar som leder mot ett mer självförsörjande samhälle.

Case

House of Choice är produkten av ett samarbete mellan Fabege, Nordic Choice Hotels och White Arkitekter. Den 22 000 kvadratmeter stora och elva våningar höga fastigheten består av tre delar; ett hotell, en kontorsdel samt ett antal långtidslägenheter. Dessutom huserar fastigheten även en restaurang, konferensytor och sociala ytor. Den här typen av projekt har stor betydelse för en arkitekt- och fastighetsbransch som befinner sig i en viktig utvecklingsfas. Byggnaden är tänkt att inspirera till att våga satsa på hållbarhet för att nå upp mot satta klimatmål.

Världens mest solcellstäta hotell

Nollenergi som koncept innebär att energiproduktionen och energikostnaderna går jämnt ut. En nollenergibyggnad behöver för egen maskin producera den energi som behövs för drift och uppvärmning. House of Choice uppnår självförsörjningen genom en kombination av innovativa lösningar. Konstruktionen använder sig bland annat av passivhusteknik som gör byggnaden energisnål. Geoenergi i form av bergvärme förser byggnaden med kyla och värme med hjälp av värmepumpar som effektivt hämtar energi från berggrunden som byggnaden står på. House of Choice har även försetts med 2 500 kvadratmeter solceller, vilket är fler än något annat hotell i världen. Solcellerna når en energiproduktion som är stor nog att täcka hotellets årsförbrukning av el, en förbrukning så stor att en elbil hade kunnat köra mer än 40 varv runt jorden. Raimo Joss, ansvarig arkitekt för projektet, menar att det var viktigt att jobba utifrån funktionalitet och effektivitet:

– Vi fattade ett beslut om att de solceller vi använde skulle brukas till sin fulla kapacitet. Det finns en risk att överanvända solceller i konstruktionen för att sedan delvis täcka över dem med något material vilket dramatiskt påverkar deras effekt. Vi använde oss därför av effektiva solceller på taket som exponeras för mest solljus. På fasaden kläddes solcellerna av glas som gav ett önskat visuellt uttryck utan att tumma på cellernas prestanda, säger Raimo.

Foto: Anders Fredriksen

Solceller som en del av gestaltningen

En utmaning för projektet var att hitta en växelverkan mellan funktion och estetik. White Arkitekter arbetade för att naturligt inkorporera element såsom solceller i byggnadens visuella uttryck på ett sätt som också förhöjer byggnadens estetiska värde. Vanligtvis placeras solceller ovanpå tak eller utanpå fasaden. För House of Choice är solcellerna en del av byggnaden – de är taket och fasaden och utgör byggnadens karaktär.

Det gäller att ständigt utvecklas och hitta nya sätt att förena det arkitektoniska med det samhällsnyttiga

Raimo Joss, ansvarig arkitekt för projektet

Takets karakteristiska sågtandsformation är konstruerat utifrån solcellernas form och egenskaper. Byggnadens entré vetter mot sydväst och är den fasad som exponeras för mest solljus. Här används solceller som är inbyggda i glaspaneler i olika färg och uttryck. För den sydvästra fasaden är samspelet mellan solceller och övrig fasad något som arkitekterna var tvungna att ta extra hänsyn till. Med tanke på byggnadens läge där solexponering nästan exklusivt sker på en sida behövde White hitta ett samspel med fasadens övriga funktioner; solskydd, ljusinsläpp och fasadbelysning. Gestaltningen av den sydvästra fasaden är ett exempel på hur solceller kan integreras in i designen i stället för att adderas i efterhand. Kombinationen av funktionalitet och estetik är något som Raimo Joss menar är otroligt viktigt för framtiden;

– Vi står inför en otroligt viktig omställning som kräver ett nytänkande kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Efterfrågan för arkitektur som går i linje med denna samhällstrend växer snabbt. House of Choice visar tydligt hur det är möjligt att arbeta storskaligt utifrån ett nollenergiperspektiv. Projektet visar dessutom att miljövinster och samhällsnytta går att naturligt inkorporera i en fastighets gestaltning, säger Raimo.

Förhoppningen för White Arkitekter är att House of Choice öppnar dörren för fler liknande projekt. Framtidens stadsbild är beroende av innovationsrikedom som föder nya hållbarhetslösningar. Projektet är ett exempel på hur arkitektur och fastighetsbyggande kan svara upp mot frågeställningar och bidra till en positiv utveckling som gynnar både bransch och samhälle i stort.

– Ju fler exempel på sätt att genomföra hållbart byggande, desto bättre. Det behövs varierade exempel på nollenergibyggen vare sig det är hus eller större fastigheter. Den byggda miljön ska vi leva med en lång tid och det gäller att ständigt utvecklas och hitta nya sätt att förena det arkitektoniska med det samhällsnyttiga, säger Raimo.

Foto (featured Image): Jesper Westblom

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.