Hoppa till innehåll
Foto: Getty Images

Koldioxidinfångst ska leda Sundsvall in i framtiden

Koldioxidavskiljning för lagring (CCS) och användning (CCU) har identifierats som en nödvändighet för att nå de globala klimatmålen. I Sundsvall har teknikkonsultbolaget Sweco samarbetat med Sundsvall Energi i deras satsning på att göra staden till en nod för hantering av koldioxid.

Sundsvall är en stad med flera stora industrier som släpper ut betydande mängder koldioxid. För att kunna nå målet om klimatneutralitet till 2030 och bidra till den gröna omställningen initierade Sundsvall Energi två projekt tillsammans med Sweco. Projekten SIMCO2 och CCU Sundsvall startades för att undersöka behovet av och förutsättningarna för att infånga, mellanlagra och transportera koldioxid från Sundsvall samt att hitta möjligheter att återanvända koldioxid i andra produkter. Sweco har gedigen erfarenhet av att jobba med CCS och CCU och hjälper kunder inom energisektorn med både konceptstudier, strategisk rådgivning och implementering.

– Koldioxidinfångning har pekats ut som en vital del i klimatomställningen och vi har märkt av en ökad efterfrågan  de senaste åren. Det är spännande att jobba med frågor som ligger i framkant och vi agerar gärna som proaktiva rådgivare åt våra kunder, säger Julia Lindberg, energisystemanalytiker på Sweco.

Gedigen konceptstudie innan implementering
Att implementera CCS- och CCU-lösningar kräver både teknisk kompetens och affärsmässig fingertoppskänsla. I Swecos konceptstudie behövde inte bara de tekniska förutsättningarna utvärderas utan även rådande lagar och regler, miljöpåverkan och säkerhetsaspekter. I korthet arbetade Sweco fram:

  • Ansökan om statlig finansiering genom Energimyndighetens Industriklivet för att säkra projektets genomförande
  • En konceptuell design av hur avskiljning av koldioxid från Korstaverkets rökgaser och mellanlagring i Sundsvall hamn skulle gå till.
  • En teknoekonomisk analys av alternativ för avskiljning, mellanlagring och transport av koldioxid från Sundsvall till lagringscentralen Northern Lights i Norge, där den kan lagras permanent under havsbotten.
  • Affärsmodeller och samarbetsformer mellan olika aktörer inom CCS- och CCU-sektorn.
Foto: Sweco

Swecos arbete grund för gynnsamt samarbete
Projekten SIMCO2 och CCU Sundsvall avslutades under våren 2022. Sweco fann möjligheter för Sundsvall Energi,Sundsvall hamn och Sundsvall logistikparkatt använda lagrad koldioxid som råvara i produktionen av elektrometanol Den Biogena koldioxiden kan levereras tillelektrobränsleproducenten Liquid Wind. Enligt nuvarande tidplan beräknas ett mellanlager av koldioxid implementeras under 2026, vilket förväntas leda till en stor mängd arbetstillfällen kopplade till anläggningen.

Nationellt och EU-stöd avgörande för CCS-projekt
Enligt Julia Lindberg finns det redan idag flera politiska verktyg som underlättar koldioxidavskiljning och lagring. Det så kallade Industriklivet ger stöd till forskning, utveckling och implementering av innovativa och hållbara industriella lösningar. På EU-nivå stimulerar innovationsfonden bland annat implementeringen av mogen CCS-teknik.

– CCS- och CCU-teknikens stora energibehov är däremot ett fortsatt hinder för implementeringen. Stöd till teknikutveckling samt energiintegrering och optimering är av stor vikt, säger Emma Nilsson, energiingenjör vid Sweco.

En åtgärd som diskuteras för att öka utvecklingstakten av tekniken är Energimyndighetens förväntade omvända auktionssystem för bio-CCS, det vill säga koldioxid från  biomassa som förbrännts. Tanken med omvända auktioner är att de fördelar statligt stöd till aktörer som kostnadseffektivt lagrar koldioxid. Kraftvärmeverk eller pappers- och massaindustrier kan lämna bud om  hur billigt de kan avskilja och lagra koldioxid. Den eller de aktörer som lämnar ett bud med lägst kostnad vinner auktionen och får stödet. Systemet förväntas stötta de aktörer som kan lagra och avskilja koldioxid på ett kostnadseffektivt sätt och förhoppningen är att påskynda utvecklingen av billigare lösningar.

Innovationscase – Hur våra medlemmar gör skillnad

Innovations­företagens medlemmar driver samhälls­utvecklingen framåt genom innovativa projekt. Med Innovationscase lyfter vi kontinuerligt särskilt spännande och nytänkande case från våra medlems­företag.