Hoppa till innehåll

Innovations­företagen har svarat på EU:s samråd om klimatmål för 2040

Budskapet i Innovationsföretagen svar är att Innovationssektorn har kapacitet att driva och genomföra den innovation som krävs för omställningen till en klimatneutral ekonomi.

EU inleder arbetet med att fastställa klimatmål för 2040 så att EU kan bli klimatneutralt till 2050. Det är viktigt att EU sätter upp tydliga och långsiktiga mål, men också att målen följs upp så att insatser kan sättas in när omställningen inte håller förväntat tempo.

Innovationsföretagen har svarat på EUs samråd om klimatmål för 2040. Och skickar ett tydligt budskap – Innovationssektorn har kapacitet att driva och genomföra den innovation som krävs (t.ex. produktinnovation, teknik och tekniska färdigheter) för att hantera omställningen till en klimatneutral ekonomi.

Men det räcker inte att kapacitet och vilja finns. Ska företagen kunna driva utvecklingen mot klimatneutrallitet krävs starka ekonomiska incitament såväl nationellt som internationellt. Långsiktighet, livscykelperspektiv, klimatnytta måste värdesättas i så väl regelverk och incitament som i konkurrensen mellan företag. Vi behöver få till ett bättre resursutnyttjande, ett minskat slöseri och cirkulära affärsmodeller. Våra gemensamma resurser ska brukas men inte förbrukas. Ett verktyg för att driva utvecklingen i denna riktning är att skärpa EU:s utsläppshandel och det behövs ett globalt pris på klimatutsläpp.

Oavsett EUs mål så behöver Sverige ha höga klimatambitioner och ta nödvändiga beslut för att nå utsläppsmålen för 2030, 2040 och 2045. Sverige kan och ska vara en förebild när det gäller att visa att minskade utsläpp kan förenas med tillväxt och välstånd. Det stärker svenska företags konkurrenskraft.

Näringslivet behöver långsiktighet för att kunna investera rätt och konkurrera på lika villkor.

EUs samråd är öppet till den 23 juni. Vill ni bidra med era svar och inspel så kan ni göra det här: