Hoppa till innehåll

De konkreta förslag och åtgärder som krävs för att Sverige ska nå etappmålen 2030 och även netto noll 2045 saknas. Klimatpolitiska rådets slutsats är att den klimatpolitiska handlingsplanen inte lever upp till klimatlagen och brister i konkretion.

– Nu ställs stora krav på regeringen att konkretisera och lägga fram förslag på investeringar och åtgärder som leder i rätt riktning. Det räcker inte med att skjuta fram åtgärder till nästa mandatperiod. Åtgärder behöver vidtas här och nu, säger Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen.

Precis så som Innovationsföretagen tidigare påpekat så har regeringens inriktning ett allt för smalt fokus på ökad elproduktion. Det är positivt att påskynda fossilfri elektrifiering, framför allt en fortsatt utbyggnad och underhåll av nödvändig infrastruktur. Men avsaknaden av konkreta åtgärder när det gäller energi- och resurseffektivisering, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid är problematisk. Avsaknaden av konkreta åtgärder som ger effekt här och nu för vägen framåt osäker och riskfylld.

Innovationsföretagen har redan tidigare lyft ett antal konkreta förslag:

  • Krav på att all offentlig upphandling ska styra mot klimat- och hållbarhetsmålen. Det är orimligt att stat, regioner och kommuner motverkar klimatpolitiken genom undermålig upphandling.
  • Prioriterad energieffektivisering. Energiproduktionen är bara ena sidan av myntet och effektivare användning är det som ger snabbast resultat.
  •  Ekonomiska styrmedel, regelverk och upphandling som styr från linjärt till cirkulärt. Svaret är inte alltid att bygga nytt med nytt material. Mer kan byggas om, återvinnas och stöpas om.

– Näringslivet behöver tydliga och långsiktiga spelregler som pekar ut inriktningen för att våga investera. Då är det helt avgörande att politiken håller i en hög ambition och en tydlig riktning. Annars uteblir investeringar, produktion och utveckling flyttar och näringslivet tappar i konkurrenskraft, säger Anders Persson.

EU har genom Fit for 55 fått lagar och regelverk på plats samt tydligt pekat på inriktningen energieffektivisering först. Men nu måste varje land leva upp till dessa mål och ambitioner.

– Regeringen har stora möjligheter att visa på handlingskraft och genomföra åtgärder med starkt förankring över partigränserna. Omställningen kommer att vara utmanande för flera sektorer. Men med en långsiktig och tydlig riktning, tydliga mål och konkreta styrmedel som driver i rätt riktning skapar politiken förutsättningar för näringslivet att ställa om med bibehållen och stärkt konkurrenskraft. Lyckas regeringen med det finns förutsättningar att leva upp till ambitionen ”hela vägen till nettonoll”, avslutar Anders Persson.

Innovationsföretagen delar klimatpolitiska rådets rekommendationer till regeringen och att regeringen tydligt behöver redogöra för hur Sveriges EU-åtaganden ska nås i den nationella energi- och klimatplan som ska lämnas in till Europeiska kommissionen senast den 30 juni 2024.

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer