Hoppa till innehåll
Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen

DEBATT: Ta bort hindren för klimatsmart samhällsbyggande och säkra en hållbar framtid

Klimatutmaningen är mer påtaglig än någonsin tidigare. Trots ansträngningar för att bekämpa utmaningarna, är det tydligt att våra åtgärder fortfarande är otillräckliga. För att uppnå de ambitiösa utsläppsmålen för 2030, 2040 och 2045 och för att Sverige ska vara en förebild för resten av världen när det gäller att kombinera minskade utsläpp med tillväxt och välstånd, måste vi agera nu. För att vända trenden och minska utsläppen i tillräcklig takt är det avgörande att vi snarast tar bort onödiga hinder för klimatsmart samhällsbyggande. Det skriver Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen i Aktuell Hållbarhet.

Sverige behöver ha höga klimatambitioner och ta nödvändiga beslut för att nå utsläppsmålen för 2030, 2040 och 2045. Som land bör vi också vara en förebild när det gäller att visa att minskade utsläpp kan förenas med tillväxt och välstånd. Den utvecklingen kräver ett bättre resursutnyttjande, minskat slöseri och cirkulära affärsmodeller. Resurser behöver i högre grad brukas och inte förbrukas. Men det är inte tillräckligt. Det krävs starka ekonomiska incitament såväl nationellt som internationellt för att klimatomställningen ska gå tillräckligt snabbt. Utan en ambitiös klimatpolitik som motsvarar näringslivets höga ambitioner riskerar Sverige och svenska företag att bli omsprungna av andra länder och på sikt att bli utkonkurrerade i en allt hårdare internationell konkurrens.

Här spelar innovation och den kunskapsintensiva tjänstesektorn en central roll, där nyttan och värdet av det som skapas inte nödvändigtvis behöver innebära ökad resursanvändning. Långsiktighet, livscykelperspektiv, klimatnytta måste värdesättas. Klimatpolitiken måste påskynda utvecklingen av klimatsmarta varor och tjänster som bidrar till produktivitet och välfärd samtidigt som den främjar minimerad resursanvändning och klimatpåverkan.

Innovationsföretagen har inom ramen för organisationens hållbarhetsråd identifierat ett antal hinder som regeringen bör undanröja i sin klimatpolitiska agenda:

Sex hinder som behöver en snar åtgärd

 1. Hinder: Avsaknad av klimatkrav vid offentlig upphandling gör det svårt att erbjuda de lösningar som krävs för klimatriktiga insatser. Vid offentlig upphandling vinner ofta det billigaste upplägget och lösningar som skulle ha varit bättre för klimatet får mycket svårare att realiseras.
  Lösning: Alla investeringar som görs med offentliga medel måste tydligt kravställas utifrån samma klimatambitioner som i klimatfärdplanerna.
 2. Hinder: Myndigheter har inga krav på sig att agera utifrån klimatfärdplanerna. Eftersom krav saknas görs ofta val som inte gagnar klimatet, t.ex. vid offentlig upphandling, resande, mm.
  Lösning: Regeringen bör, i myndigheternas regleringsbrev, skriva in krav på att de ska agera utifrån Sveriges klimatmål och relevanta färdplaner.
 3. Hinder: Ingen uppföljning av hur offentlig upphandling påverkar klimatet. Avsaknad om kunskap om hur den offentliga upphandlingen påverkar klimatet gör det svårt att säkerställa att upphandlingen gynnar, och inte motverkar, Sveriges klimatmål.
  Lösning: All offentlig upphandling måste följas upp och utvärderas utifrån hur väl den linjerar med Sveriges klimatmål och dessa färdplaner.
 4. Hinder: Koldioxidutsläpp är en kostnad som idag varken syns eller tas någon hänsyn till. Beställaren behöver bättre förmåga, flexibilitet, tidplaner och ekonomi som ger utrymme för en bättre hantering. Det måste finnas ett tydligare ekonomiskt incitament att göra klimaträtt. Det ska värderas högre att göra rätt. Med andra ord behöver alla ekonomiska poster på kort och lång sikt räknas in.
  Lösning: Räkna ut den totala kostnaden för CO2-utsläppen i varje enskilt byggprojekt och ta med detta i kalkylen. Synliggör koldioxidutsläpp och ge dessa ett monetärt värde så att de blir en del av inköpsbesluten och budgeten. Då kommer lösningar och affärsmodeller att växa fram organiskt.
 5. Hinder: Det saknas en tydlig nationell strategi för återbruk i samhällsbyggnadssektorn. Återbruk anses som en allt viktigare del i samhällsbyggandet. Det finns en rad regler och riktlinjer som motverkar återbruk, vilket leder till att högkvalitativa resurser förstörs.
  Lösning: Tillsätt en nationell arbetsgrupp med syftet att ta fram en nationell strategi för återbruk inom samhällsbyggnadsbranschen.
 6. Hinder: Avsaknad av nationell koldioxidbudget som ska ligga till grund för Sveriges klimatmål. Sverige ligger långt ifrån att klara sina klimatmål. Avsaknaden av styrmedel gör det i stort omöjligt att uppnå målen.
  Lösning: Fastställ en nationell koldioxidbudget. Den ska ange nödvändiga årliga utsläppsminskningar i absoluta tal och kunna brytas ned per region och sektor. Genom tydlighet skapas ytterligare incitament att driva innovation och utveckla klimatsmarta lösningar.

För att säkra en hållbar framtid måste vi agera nu. Vi kan inte längre tolerera att klimatsmarta lösningar förkastas till förmån för kortsiktiga ekonomiska besparingar. Regeringen bör ta ledningen genom att inrätta en effektiv hinderröjarkommission och ge den mandat att agera snabbt och bestämt. Vi uppmanar våra politiska ledare att ta ansvar och säkerställa att samhällsbyggnadsbranschen kan spela sin roll i att bygga en hållbar framtid för oss alla. Tillsammans kan vi övervinna hindren och skapa en ljusare och mer hållbar framtid för kommande generationer.

Elin Lydahl
förbundsdirektör Innovationsföretagen