Hoppa till innehåll

Regeringen samlar goda krafter för att nå klimatmålen – tjänstesektorn spelar en nyckelroll

En snabbare omställning kräver en ambitiös klimatpolitik som skapar förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det kommer vara huvudbudskapet från Elin Lydahl på regeringens klimatmöte som äger rum idag den 16 juni. Svenska tjänsteföretag ligger långt fram i klimatomställningen och politiken måste svara upp mot det för att inte vara ett hinder för företagens konkurrenskraft.

Som representant för hela Almega deltar idag Innovationsföretagens förbundsdirektör Elin Lydahl i regeringens klimatmöte för att diskutera förutsättningar för en grön omställning. På mötet deltar även andra representanter från näringslivet, civilsamhället och akademin.

Sverige behöver ha höga klimatambitioner och ta nödvändiga beslut för att nå utsläppsmålen för 2030, 2040 och 2045 samt vara en förebild när det gäller att visa att minskade utsläpp kan förenas med tillväxt och välstånd. En ambitiös klimatpolitik kommer underlätta för nödvändiga strukturella förändringar och bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

– Utan en ambitiös klimatpolitik i linje med näringslivets höga ambitioner riskerar Sverige och svenska företag att bli omsprungna av andra länder och riskerar på sikt att bli utkonkurrerade i den allt hårdare internationella konkurrensen, säger Elin Lydahl.

Svenska företag ligger långt fram och har höga ambitioner att vara med och konkurrera om affären i det klimatsmarta och hållbara samhället. Men inte bara om affären, utan även i att vara en attraktiv arbetsgivare för framtidens talanger. Här vill Sverige och svenska företag inte halka efter.

Forskning, innovation och tjänstesektorn spelar här en central roll, där nyttan och värdet av det som levereras inte nödvändigtvis behöver leda till ökad resursanvändning. Långsiktighet, livscykelperspektiv, klimatnytta måste synliggöras och värdesättas. Att bejaka den strukturomvandling som sker och att undanröja strukturomvandlingens hinder är en god klimatpolitik. Det påskyndar utvecklingen av klimatsmarta varor och tjänster som bidrar till ökad produktivitet och välfärd samtidigt som det främjar återbruk, samt minimerar resursanvändning och klimatpåverkan. Inte minst skapar det förutsättningar för svenska företag att fortsatt vara internationellt konkurrenskraftiga.