Hoppa till innehåll

Innovationssektorn bidrar till en snabbare omställning

Takten i klimatarbetet måste öka och näringslivet är nyckeln till en framgångsrik klimatomställning.  Därför driver Innovationsföretagen plattformen Innovation för klimatet med syftet att utveckla ett ramverk för att bidra till att alla större samhällsbyggnadsprojekt minst linjeras med i första hand bygg- och anläggningssektorns färdplan.

Att arbeta proaktivt med klimatomställningen är avgörande för att öka konkurrenskraften i sektorn. Företagens förmåga att angripa klimatutmaningarna utifrån system- och livscykelperspektiv är helt avgörande. Innovation för klimatet är ett proaktivt initiativ med fokus på ett antal frågor som är nödvändiga att hantera för att skapa rätt förutsättningar för att uppnå fossilfri konkurrenskraft, i enlighet med färdplanerna.

En av de centrala frågor initiativet fokuserat på är att ta fram lösningar för en rad hinder som försvårar för våra företag att driva klimatomställningen. Initiativet har fått upp frågorna på bordet och breddat engagemanget rörande förutsättningarna för fossilfri konkurrenskraft. 

– Takten i klimatarbetet måste öka. Ska vi lyckas med det måste vi öka kunskapen, skapa engagemang, sätta tydliga mål och undanröja hinder. Men framför allt börja agera i stället för att prata. Här har initiativet Innovation för klimatet en viktig roll att spela. Initiativet samlar innovationssektorn och ger oss en starkare röst och större möjlighet att driva förändring, säger Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen.

Inom ramen för initiativet har Innovationsföretagen tillsammans med medlemsföretagen tagit fram en hinderlista, som är en sammanställning av de största utmaningarna och barriärerna som vår sektor möter i den gröna omställningen. Denna lista är inte bara en inventering av problem, utan även en uppmaning till åtgärd. Det handlar om att skapa en gemensam förståelse för problemen och att mobilisera alla relevanta aktörer – från politiker till branschföreträdare – för att samverka i arbetet med att hitta lösningar.

Några av de hinder som har identifierats är:

  1. Brister i kunskap och kompetens: För att överbrygga kunskapsgapet behövs n ökad satsning på utbildning och fortbildning inom hållbarhet och klimatanpassning för yrkesverksamma inom bygg- och anläggningssektorn.
  2. Otillräckliga regleringar: lagstiftningen och regelverken behöver förbättras för att skapa starkare incitament för hållbara byggmetoder och innovationer.
  3. Ekonomiska och marknadsmässiga hinder: Det behöves ekonomiska incitament som subventioner eller skattelättnader för företag som aktivt bidrar till klimatomställningen.
  4. Teknologiska begränsningar: Forskning och utveckling inom ny teknik och material som stödjer hållbara byggprocesser och minskar koldioxidutsläpp behöver uppmuntras.
  5. Motstånd mot förändring i sektorn: Det behövs kampanjer för att öka medvetenheten och skapa positiva attityder gentemot hållbara lösningar bland alla aktörer i bygg- och anläggningsbranschen.