Hoppa till innehåll

Nya innovationer nyckeln till ett hållbart transportsystem

Innovationsföretagen vill se en infrastrukturplanering med fokus på ett kapacitetsstarkt, energisnålt och klimatsmart transportsystem. Innovationsföretagens förslag sträcker sig från transportpolitiska mål till innovation och hållbarhetsaspekter, med syfte att främja landets tillväxt och konkurrenskraft.

– Innovation är nyckeln till att nå våra trafikpolitiska och hållbara utvecklingsmål, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

I december förra året skickade Innovationsföretagen in sina synpunkter till Trafikverket inför den kommande planperioden. Där betonade förbundet vikten av en resilient infrastruktur som integrerar miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer för att säkerställa en hållbar transportförsörjning över hela landet.

Ett av huvudförslagen är att utvärdera projekt baserat på livscykelkostnader (LCC) för att göra mer kostnadseffektiva och långsiktiga investeringar. Innovationsföretagen föreslår även att Trafikverket ska utnyttja upphandlingsverktyg för att nå klimatmål, särskilt i projektens tidiga skeden där påverkan är störst och kostnaden lägst.

Nu har Trafikverket lämnat in inriktningsunderlaget för den långsiktiga planeringen av transportsystemet till regeringen. Underlaget kommer ligga till grund för den infrastrukturproposition som regeringen lämnar till riksdagen i höst.

Enligt Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana kommer det krävas hårda prioriteringar framöver när det gäller investeringar och underhåll av vägar och järnvägar.

Innovationsföretagen anser att det behövs nya finansieringsmetoder som offentlig-privat samverkan. Dessa kan öka tillgången till kapital och expertis, samtidigt som de främjar effektivitet och innovation inom transportinfrastrukturen.

Innovationsföretagen vill också se incitament för innovation genom hela värdekedjan.

– Ökade satsningar på infrastrukturen är nödvändiga för att kunna säkerställa den gröna omställningen och fortsatt tillväxt. Vi välkomnar möjligheten att få komma med ytterligare förslag på inriktningsunderlaget till regeringen , säger Richard Österberg.

Innovationsföretagen är en av remissinstanserna för inriktiningsunderlaget och sista dag för svar är 15 april. Läs hela remissen här: