Hoppa till innehåll

Innovativa perspektiv: Industri- och techkonsulternas roll i klimat­omställningen

Det pågår en grön omställning. Nettoutsläppen ska bli noll till 2045 och politiken pratar om effektivare industriella processer, cirkulära produktionsled och påskyndad innovation, men hur ska det gå till? Industri- och techkonsultföretagen spelar här en central roll.

Den femte artikeln av Innovativa perspektiv utforskar industri- och techkonsultföretagens roll i den hållbara omställningen och konkretiserar branschens utsläppsreducerande åtgärder. Genom intervjuer med tre ledande experter: Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef på Rejlers, Klas Persson, VD på Sigma Technology Development och Mattias Andreassen, affärsområdeschef AFRYs bygg- och fastighetserbjudande, ges en inblick i hur innovativa lösningar kan forma en mer hållbar och resilient framtid.

Stora besparingar med små insatser
Innovationssektorns roll i den industriella omställningen är att ge sina kunder kvalificerade råd och åtgärdsförslag. Det kan handla om energibesparande åtgärder till kraftanläggningar eller utformningen av energieffektiv produktion. I sådana projekt gör ofta industrikonsulter en inledande analys för energioptimering och räknar ut olika åtgärders effekt. Mattias Andreassen från AFRY lyfter spillvärme som en av de mer betydande och samtidigt enklare åtgärder som flera industrier kan göra för att lättare nå de nationella och europeiska klimatmålen.

Det finns omedelbara möjligheter till energibesparingar genom relativt enkla åtgärder.

Mattias Andreassen, affärsområdeschef AFRYs bygg- och fastighetserbjudande
Foto: AFRY

– Det finns omedelbara möjligheter till energibesparingar genom relativt enkla åtgärder. Ett ventilationsaggregat behöver inte vara i gång dygnet runt, läckage i industriella tryckluftsystem kan åtgärdas och spara in 20 procent av elanvändningen och spillvärmen från en anläggnings kompressorer kan minska uppvärmningskostnaderna, säger Mattias Andreassen.

Techkonsulterna möjliggör elektrifieringen
De projekt som bidrar till den hållbara omställningen kan se olika ut, baserat på bransch och kompetens. Vissa projekt kräver specialiserad kunskap inom kraftverksinfrastruktur, medan andra kräver kompetens inom batteriteknik. Detta stämmer särskilt väl in på techkonsultföretaget Sigma som gör betydande insatser för samtliga stora svenska fordonstillverkare genom att tillhandahålla specialiserad expertis inom elektrifiering och elbilsteknik. För fordonstillverkarna är övergången till en elektrifierad fordonsflotta en central del av bolagens framtidsstrategi, men expansionen har skett så snabbt att den interna kompetensen och kunskapen inte räcker till. Sigma bidrar med erfarenhet och specialistkunnande till tillverkarnas utvecklingsavdelning för att utforma företagets framtida produkter. Detta är en roll som många industri- och techkonsultföretag spelar inom den svenska industrin.

– Fördelen med att använda techkonsulter är att kunna växla upp och ställa om snabbare än man har möjlighet att bygga upp egen kompetens, och dessutom med ett kunnande som är ännu mer specialiserat och som kan ta med sig erfarenhet från andra områden. Utan oss techkonsulter skulle inte Sveriges elektrifiering kunna ske lika snabbt, säger Klas Persson, VD på Sigma Technology Development.

Fördelen med att använda techkonsulter är att kunna växla upp och ställa om snabbare än man har möjlighet att bygga upp egen kompetens, och dessutom med ett kunnande som är ännu mer specialiserat.

Klas Persson, VD på Sigma Technology Development
Foto: Svenskt Näringsliv

Energisamarbeten ett win-win
Hur säkerställs det att industri- och techkonsulternas rekommendationer faktiskt bidrar till den hållbara omställningen i praktiken? AFRY har utvecklat modellen Energisamarbeten där företagets kompensation delvis avgörs av den direkta effekt implementeringen faktiskt resulterar i. Ett exempel är AFRY:s energisamarbete med Ruukki, dotterbolag till SSAB och en producent av stålbaserade byggprodukter, vars mål är att minska sina koldioxidutsläpp med 25 procent till 2026. Som del av AFRY:s uppdrag har ett antal energibesparande åtgärder föreslagits: gasabonnemanget ersätts med elpannor, nya LED-lampor installeras, äldre kompressorer ersätts av nya tryckluftskompressorer och ett digitalt system för värmeåtervinning implementeras. Med AFRY:s analys och åtgärder förväntas målet om 25 % lägre koldioxidutsläpp nås samtidigt som energikostnaderna minskar med hela 50 procent.

– Energisamarbetena skapar en positiv återkopplingseffekt. Våra förslag på effektiviseringar i industriella projekt skapar besparingar som genererar kapital för ytterligare åtgärder såsom utfasningen av fossila bränslen, optimeringen av ventilationssystem eller ökad digitalisering. Med andra ord finansierar våra effektiviseringar vårt fortsatta arbete och ju större energibesparingar våra insatser leder till, desto större utrymme finns för fler projekt, säger Mattias Andreassen.

Energibesparingar = sänkta kostnader
Industrikonsultföretaget Rejlers har genomfört flera projekt där energibesparingar inte bara varit ett hållbarhetsmål, utan även del av kostnadsbesparingsmål. Rejlers arbetade nyligen med Enköpings kommun för att minska den offentliga energianvändningen med tio procent över fyra år. Projektet riktade in sig på skolor och äldreboenden, och resulterade i bytet av äldre ventilationssystem mot nyare, installation av solceller och bättre isolering, vilket lett till betydande energibesparingar. Bara genom solcellerna har verksamheternas elanvändning blivit självförsörjande till 80 procent.

– Tillsammans med Enköpings kommun möjliggör vi deras mål att sänka energianvändningen med tio procent, vilket inte bara är bra för klimatet utan även för kommunens budget. Projektet är ett exempel på hur energieffektivisering inte enbart gynnar ekonomin, utan också bidrar till uppfyllnaden av klimatmålen, säger Malin Ljung Eiborn.

Rejlers stöttar även Sveriges nordiska grannar med utsläppsreducerande åtgärder. Ett team med industrikonsulter från Rejlers har varit ansvariga för utformningen av en värmelagrings- och värmepumpsanläggning i Finland kopplat till Savon Voimas kraftvärmeverk i Joensuu. Det EU-finansierade projektet syftar till att minska koldioxidutsläppen med cirka 3 460 ton per år, vilket till stor del görs möjligt av Rejlers expertis inom värmelagring.

Avgörande att vara med från början
För att kunna nyttja Innovationssektorns fulla potential att bidra till Sveriges nettonollutsläpp till och med 2045 menar Sigmas Klas Persson att techkonsulterna måste tillåtas ta ett helhetsgrepp redan från projektets början. Genom att kopplas in i ett tidigt skede kan de optimera sina leveranser och minimera klimatpåverkan för projektet som helhet.

– Vi kan göra störst skillnad för den hållbara omställningen i de projekt där vi får en helhetsinsikt och där information inte finns bakom låsta dörrar. Då kan vi bäst bidra med vår specialistkunskap. Jag är helt övertygad om att man får bästa möjliga resultat tillbaka när man delar med sig av informationen, säger Klas Persson.

Att vara med från början gör det dessutom lättare att etablera hållbara leveranskedjor. Ett tydligt exempel är Rejlers roll som helhetsleverantör för det sydkoreanska kemiföretaget Dongjin som etablerat en ny produktionsanläggning i Skellefteå för tillverkningen av bindemedel till batterier. Anläggningen är en avgörande del av leveranskedjan för Northvolts tillverkning av gröna batterier. Genom Rejlers ansvar för process- och maskinteknik samt automatisering kan företaget snabbt bli del av det ekosystem som byggts upp runt Skellefteås batteritillverkning.

– Kunderna kommer till oss för att de inte har kapacitet att lösa sina problem utan vår hjälp. När vi får se helheten kan vi bidrar med expertis som göra projektet mer hållbart och effektivt, säger Maling Ljung Eiborn.

Innovationsföretagen en katalysator för ökat hållbarhetsfokus
Som partner till stora industrikunder kan industri- och techkonsultföretagen snabbare implementera ny kunskap inom exempelvis hållbarhet eller AI, beroende på var de stora kunskapsbehoven finns. I branscher där marknadsförutsättningar och tekniska krav förändras i rask takt är denna flexibilitet och nya kompetenser avgörande.

– På Sigma är vi duktiga på att attrahera rätt kompetens till Sverige. I de stora elektrifieringsprojekten är internationell specialiskompetsen helt avgörande. De för med sig ny kunskap och hjälper våra kunder att driva på omställningen för att bibehålla sin internationella konkurrenskraft, säger Klas Persson.

Industri- och techkonsultföretagen har dessutom möjligheten att föra upp hållbarhet på agendan, även i projekt utan uttalade hållbarhetsambitioner. Malin Ljung Eiborn berättar om Rejlers nya verktyg för hållbarhetsanalys, Sustainalizer, som ska tillämpas i varje nytt större projekt för att identifiera tydliga utsläppsreducerande åtgärder.

Att direkt göra en ordentlig hållbarhetsanalys blir ett sätt att systematiskt lyfta fram och adressera hållbarhetsaspekterna i varje projekt, vilket kan leda till nya innovativa lösningar.

Malin Ljung Eiborn, hållbarhetschef på Rejlers
Foto: Rejlers

– Att direkt göra en ordentlig hållbarhetsanalys blir ett sätt att systematiskt lyfta fram och adressera hållbarhetsaspekterna i varje projekt, vilket kan leda till nya innovativa lösningar, säger Malin Ljung Eiborn.

Innovationssektorn
De grova dragen i Sveriges och Europas klimatmål är satta, men vägen dit är ännu obestämd. Förändrade politiska och marknadsmässiga förutsättningar gör att industri- och techkonsultföretagens flexibilitet och kollektiva expertis blir en ovärderlig resurs som är avgörande för den industriella omställningen

– Genom att placera hållbarhet ”front and center” kan vi bidra till en bredare och snabbare omställning. När man stannar upp och ser bortom de dagliga sysslorna blir det tydligt att innovationssektorn verkligen bidrar till den hållbara omställningen, säger Malin Ljung Eiborn.

Industri- och techkonsultföretagen bidrar till den gröna omställningen genom att:

  • Identifiera och implementera energieffektiviseringsåtgärder som minskar energianvändning och utsläpp inom den svenska industrin.
  • Tillhandahålla specialiserad expertis inom elektrifiering.
  • Använda innovativa modeller för större framgångar i implementeringsstadiet.
  • Genomföra projekt där energibesparingar leder till både miljömässiga och ekonomiska vinster.
  • Lyfta hållbarhetsaspekten vid starten av projekt för att integrera hållbarhet och energieffektivitet i affären.

PROJEKT SOM BIDRAR TILL DEN GRÖNA OMSTÄLLNINGEN


Ruukkis stålproduktionsanläggning i Anderslöv:
AFRY arbetar med Ruukki Anderslöv (del av SSAB) för att minska anläggningens koldioxidutsläpp med 25 procent till 2026 genom energibesparande åtgärder. Anläggningens energikostnader beräknas minska med 50%.

Savon Voimas kraftvärmeverk: Rejlers designar värmelagringsanläggning för att minska kraftvärmeverkets utsläpp med 3460 ton koldioxid per år.

Batterikomponentsproduktion i Skellefteå: Rejlers driver etableringen av en anläggning i Skellefteå för Dongjin. Anläggningen är en avgörande leverantör i Northvolts värdekedja för gröna batterier.

Energibesparingar i Enköping: Rejlers hjälper Enköping minska kommunala fastigheters energianvändning med 10 procent på fyra år.

Industriprojekt i Blekinge: AFRY har hjälpt en större industriaktör i Blekinge spara in 60% av sin elförbrukning. 2,1 GwH/ år till ett värde av 2,3 mnkr/ år.

Industriprojekt i Småland: AFRY har hjälpt en större industriaktör i Småland att spara in 2,6 GWh/ år till ett värde på 2,3 mnkr/ år. Arbetet fortgår enligt en handlingplan som siktar mot 12 GWh/ år i besparingar.

Volvos fordonselektrifiering: Sigma Technology Development tillhandahåller specialiserad expertis inom elektrifiering och elbilsteknik, vilket möjliggör snabbare framsteg mot en elektrifierad fordonsflotta och kompletterar Volvos interna ingenjörsteam.