Hoppa till innehåll

Innovativa perspektiv: Green as a Service

Omställningen till en cirkulär ekonomi med minskade utsläpp är en del av det nya affärsklimatet och framtidens konkurrenskraft. I centrum av denna omställning står den kunskapsintensiva tjänstesektorn. I den tredje utgåvan av Innovativa perspektiv förklarar tre ledande röster från innovationssektorn hur hållbara tjänsteerbjudanden – Green as a service – formar det nya affärslandskapet.

Digital transformation viktig för den hållbara utvecklingen
Efterfrågan på ”Green as a Service”, intelligenta hållbarhetstjänster som ofta är baserade på raffinerade AI-system och stora datamängder ökar kraftigt.

Svenska företag, och framför allt den kunskapsintensiva delen av näringslivet, är sedan länge ledande inom den gröna omställningen. Bland Innovationsföretagens medlemmar växer några av framtidens hållbara produkter och tjänster fram i spåren av marknadens behov och nya tekniska landvinningar.

Enligt Heidi Östlund, hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget Semcon, behöver vi skifta från optimerande till transformativa strategier inom alla sektorer. Det är nödvändigt om klimatomställningen och övergången till en cirkulär ekonomi ska lyckas. Digital transformation skapar möjligheten att accelerera utvecklingen av gröna teknologier samt hållbara produkter och alternativa affärsmodeller.

För att säkerställa hållbara och konkurrenskraftiga företag är det viktigt att integrera företagens digitala transformation och hållbarhetstransformation.

Heidi Östlund, hållbarhetschef på Semcon

Digitaliseringen erbjuder nya förutsättningar för innovativa tjänstebaserade affärsmodeller som, om de designas på rätt sätt, skapar möjlighet till stora minskningar av utsläpp och resursförbrukning. Digitaliseringen har dock bieffekter som måste hanteras, som ökande energianvändning, elektroniskt avfall och nya etiska utmaningar.

– För att säkerställa hållbara och konkurrenskraftiga företag för framtiden är det viktigt att integrera företagens digitala transformation och hållbarhetstransformation så att dessa inte hanteras separat, säger Heidi Östlund, hållbarhetschef på Semcon.

Marknadskrafter och regulatoriska krav går hand i hand
När de regulatoriska kraven från EU kopplat till icke-finansiell rapportering, due diligence och hållbar produktutveckling skärps växer också incitamenten för företag att utveckla hållbara produkter och tjänster. Rätt utformade regelverk kan bidra till omställningen, nationellt och på den europeiska marknaden samt förstärka de marknadskrafter som efterlyser en tydlig integration av hållbarhet och digitalisering.

På konsultsidan skapar det möjligheter för att i större utsträckning införliva hållbarhet i sina tjänsteerbjudanden och att traditionella hållbarhetsaktörer ser ett ökat behov av digital expertis.

Samhällsbyggnadskonsultföretaget Tyréns ser hur kunderna kräver konkreta lösningar, produkter och system som bidrar till verifierbar klimatnytta. Ett exempel är tjänsten Flowmapper, som samlar in och analyserar kollektivtrafiksdata för att förbättra trafikflöden och minska utsläpp.

Vårt ökade utbud av tjänster inom hållbarhetssegmentet är både ett resultat av bolagets hållbarhetsengagemang och nya externa rapporteringskrav.

Dag Måhlstrand, Chief Innovation Officer på Tyréns

– Vårt ökade utbud av tjänster inom hållbarhetssegmentet är både ett resultat av bolagets hållbarhetsengagemang och nya externa rapporteringskrav. När hela marknaden ställer om till hållbara och digitala affärsmodeller gäller det att hitta unika tjänster som är efterfrågade av kunderna. Det ställer höga krav på vår innovationsförmåga, säger Dag Måhlstrand Chief, Innovation Officer på Tyréns.

Nya perspektiv nyckel till en hållbar framtid
Även Sweco har sett hur den ökande klimatmedvetenheten innebär en ökad efterfrågan på hållbarhetstjänster. Här har det hållbara tjänsteerbjudandet gått från att vara en separat tjänst till att bli en helt integrerad del av affären.

– För fem år sedan utgjorde vår klimatexpertis en separat rådgivningstjänst. I dag är det mycket mer integrerat. Här har vi fått nya kundsegment och nya typer av kunder som vill stärka sin konkurrenskraft och bygga ett trovärdigt hållbarhetsarbete, säger Andreas Gyllenhammar, Chief Sustainability Officer på Sweco.

För fem år sedan utgjorde vår klimatexpertis en separat rådgivningstjänst. I dag är det mycket mer integrerat.

Andreas Gyllenhammar, Chief Sustainability Officer på Sweco

Semcons Heidi Östlund betonar att det är viktigt att förstå hur utvecklingen påverkar Semcons kunder. Omställningen till en cirkulär ekonomi med nettonollutsläpp innebär en stor omställning för företag med linjära affärsmodeller, sett till organisation och värdekedjor.

Hon uppmanar företag som vill förbli konkurrenskraftiga att anamma ett holistiskt perspektiv och analysera hur affärsstrategin påverkas av hållbarhetsrelaterade trender, digitalisering, geopolitiska risker, regulatoriska krav och förändrade kundkrav.  

– Det är lätt att fastna i risker och endast fokusera på mindre och gradvisa förbättringar, i stället för att fundera på företagets långsiktiga strategi och den bästa vägen dit. Omställningen innebär stora utmaningar, men också helt nya affärsmöjligheter för de företag som tar sig tid att utvärdera vart världen är på väg och möjligheterna i omställningen, säger Heidi Östlund.

Gröna lösningar kräver ny kompetens och gröna investeringar
Omställningen kräver djupare kompetens och kunnande. Det ställer krav på företagens förmåga att bygga strukturkapital, att utveckla nya metoder och processer samt att paketera sina tjänster på helt nya sätt. Investeringar i forskning och innovation kopplat till hållbarhet, digitalisering och AI växer i takt med den ökande efterfrågan. Den kompetensbrist som Innovationsföretagen beskriver som ”svenska företags främsta utmaning” riskerar att innebära hinder även för hållbarhetssatsningar.

– Hög kompetens är kärnan i våra innovationssatsningar. Vi behöver rätt kompetens för att driva forskning och innovation som gör att vi som företag, och Sverige, kan ligga i framkant i den gröna omställningen, säger Dag Måhlstrand.

Andreas Gyllenhammar poängterar att den hållbara omställningen dessutom enbart kan förverkligas ifall Sverige faktiskt lyckas utbilda och rekrytera specialiserad kompetens. De omfattande infrastrukturinvesteringar som planeras i stora delar av samhället kräver nya typer av kunnande och förmågor för att satsningarna ska stärka och inte stjälpa Sveriges hållbarhetsambitioner.

Nyindustrialiseringen i norra Sverige, elektrifieringen av den svenska fordonsflottan, effektiviseringen av resurs- och energianvändning, renoveringen och utbyggnaden av infrastruktur samt omställningen till cirkulära värdekedjor och affärsmodeller är alla exempel på stora investeringar som kräver nya lösningar och spjutspetskompetenser.

– Processerna för att söka och få arbetstillstånd måste förenklas, så att vi kan rekrytera kompetens som är specialiserad på tjänsteutveckling inom den gröna omställningen. Samhället har ett eftersatt infrastrukturbehov inom både järnväg, vatten och energiförsörjning. Om vi ska kunna elektrifiera samhället behövs bland annat upprustade kraftnät och inom den branschen råder redan en huggsexa om kompetensen, säger Andreas Gyllenhammar på Sweco.

Långsiktig, tydlig och ambitiös klimatpolitik för framtiden
Näringslivet efterfrågar tydlighet och långsiktighet i politiken så att företag vågar investera i forskning och utveckling av hållbara lösningar och affärsmodeller. Inom ramen för EU:s gröna giv finns nya regler som driver på utvecklingen: EU:s taxonomiförordning, hållbarhetsrapporteringsdirektivet CSRD, due diligence-direktivet CSDDD och nya regler som ställer krav på hållbar produktutveckling och digitala produktpass som ESPR. Detta är beslut på makronivå som driver på incitamenten att utveckla och beställa hållbara produkter och tjänster.

Initiativen beskrivs som nödvändiga av företagen, men måste kombineras med inhemsk politik som möter upp med forskningsinvesteringar, tydliga målsättningar och regelförenklingar som tar hållbarhetsambitionerna vidare. En starkare koppling mellan hållbarhetsmål och konkreta politiska åtgärder på nationell nivå är avgörande för att skapa en ekonomi som är både hållbar och digital.

EU driver på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med nettonollutsläpp och det är nödvändigt att regeringens politik på hållbarhetssidan är i linje med och minst lika ambitiös som EU:s politik.

Heidi Östlund, hållbarhetschef på Semcon

– EU driver på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi med nettonollutsläpp och det är nödvändigt att regeringens politik på hållbarhetssidan är i linje med och minst lika ambitiös som EU:s politik på alla områden, inklusive cirkulär ekonomi, för att svenska företag skall förbli fortsatt konkurrenskraftiga, säger Heidi Östlund.

Företagen menar att allt för många upphandlingar i dag inte prioriterar kvalitet, hållbarhet och kostnadseffektiva lösningar. Konkurrensen handlar i stället om vem som kan utföra arbetet till lägsta timpris. Ett bristande fokus på värdet och funktionen av det levererade riskerar att leda till ökade samhällskostnader och utarmning av kompetens.

Innovationsföretagen driver frågan om att all offentlig upphandling behöver vara innovationsvänlig och styra mot klimat- och hållbarhetsmålen. Ett tydligare fokus på omställning till en cirkulär ekonomi skapar dessutom stora möjligheter att minska utsläpp samt att hantera flera problem parallellt, såsom resursförbrukning, utsläpp och biologisk mångfald.

Genom att styra om upphandlingar från linjära till cirkulära affärsmodeller kommer utfallet att bli mer hållbart, samtidigt som utvecklingen av gröna innovationer tar fart. Upphandlingen måste bli mer långsiktig. En kortsiktig till synes upplevd besparing kan leda till enorma samhällskostnader i framtiden. Dag Måhlstrand på Tyréns vill se att beställare och uppdragsgivare prioriterar annorlunda.

– Jag tycker att förutsättningarna för att ställa hållbarhetskrav och införa gröna klausuler borde stärkas. Det är helt klart en utmaning att gå från en kostnadsbaserad prissättning till en värdebaserad modell, säger Dag Måhlstrand.

Innovationsföretagen vill se en klimatpolitik som skapar goda villkor för företag att utvecklas i Sverige, det i sig skapar en internationellt konkurrenskraftig svensk ekonomi. Det kräver politiskt ledarskap, långsiktiga spelregler, tydliga ramar och ekonomiska incitament som gör det möjligt för företagen att investera i och utveckla de klimatsmarta och cirkulära lösningarna här i Sverige. Innovationsföretagen ser att med rätt verktyg, förutsättningar och regelverk är klimatomställningen och omställningen till en cirkulär ekonomi en möjlighet för Sverige och svenska företag att skapa innovation, sysselsättning och hållbar tillväxt.

Ett perspektiv som delas av de intervjuade hållbarhetsprofilerna. Med en kunskapsintensiv tjänstesektor som prioriterar hållbara tjänster kan rätt politiska insatser göra att Sverige axlar rollen som världsledande i den hållbara omställningen även i framtiden.

Förhoppningen är att regeringen tillsammans med ledande svenska gröna bolag får Sverige att fortsatt vara en ledstjärna inom hållbarhet och gröna tjänsteerbjudanden.

Andreas Gyllenhammar, Chief Sustainability Officer på Sweco

– Förhoppningen är att regeringen tillsammans med ledande svenska gröna bolag får Sverige att fortsatt vara en ledstjärna inom hållbarhet och gröna tjänsteerbjudanden, säger Andreas Gyllenhammar.

Fyra uppmaningar från medlemsföretagen:

  • Styr om från linjärt till cirkulärt i incitament, lagar och upphandling i linje med EU:s befintliga och kommande regelverk
  • Skapa en långsiktig och förutsägbar politisk miljö som främjar hållbara investeringar i linje med utvecklingen inom EU och världen i övrigt
  • Säkerställ tillgång till ny och rätt kompetens i kunskapsintensiva branscher samt generell kompetensutveckling av samhällets alla aktörer
  • Belöna beställare som väljer att använda hållbarhetskrav i upphandlingar som ser till långsiktig nytta och värdeskapande i stället för kortsiktigt lägsta pris

Därför behövs satsningar på hållbara tjänster
– Näringslivet är nyckeln till en framgångsrik klimatomställning och övergången till en cirkulär ekonomi. Ska Sverige klara klimatmålen och samtidigt skapa förutsättningar för ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv så måste svenska företag kunna konkurrera med innovativa lösningar som minskar utsläpp och levererar nytta över tid, säger Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen.

Näringslivet är nyckeln till en framgångsrik klimatomställning och övergången till en cirkulär ekonomi. 

Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen

För en snabb omställning krävs innovation av såväl produkter som processer. Det krävs ökat fokus på effektiv resurs- och energianvändning. Företagen är beroende av tydliga mål och en hög ambition för svensk politik på hållbarhetssidan som främjar investeringar i forskning, innovation och kunskapsuppbyggnad. Med tydlig riktning, tydliga spelregler och effektiva tillstånds- och upphandlingsprocesser kan svenska innovationsföretag bidra till att Sverige inte bara når de nationella målen utan också bidrar på global nivå.