Hoppa till innehåll

Boverkets rapport 2015:2 – Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

Remissen är utfärdad av Näringsdepartementet.

Boverkets rapport "Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt"  har tagits fram efter ett uppdrag från regeringen. I uppdraget har ingått att föreslå de lag- och förordningsändringar som behövs med anledning av att det nya hissdirektivet (2014/33/EU) ska tillämpas från och med den 20 april 2016. I uppdraget har också ingått att redogöra för de ändringar som bedöms nödvändiga på föreskriftsnivå. Uppdraget redovisades den 30 januari 2015.

Boverket föreslår till regeringen att några mindre ändringar genomförs i plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt mer omfattande ändringar i plan- och byggförordnningen (2011:338), PBF.

Status
Avstod från att svara

Svar senast
22 maj 2015