En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete Fi2020/01877/S1

Innovationsföretagen lämnar utöver direkta synpunkter på remissens innehåll även förbättringsförslag på det implementerade systemets funktion som helhet. Genom mindre justeringar kan regering och riksdag skapa bättre förutsättningar för företag att nyttja systemet, skapa möjlighet för minskade kostnader för staten genom ökad flexibilitet samt underlätta för Tillväxtverket att tillämpa och bevilja stöd för korttidsarbete på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Läs Innovationsföretagens remissvar

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

24 april 2020


Länk till remiss

Länk till remissen på regeringen.se