Hoppa till innehåll

Innovations­företagens remissvar avseende Boverkets byggregler (dnr 29/2022) (dnr 30/2022)  

Innovationsföretagen anser att den föreslagna regelmodellen i huvudsak är bra och de förändringar som denna regelmodell kan medföra är ett steg i rätt riktning mot ett förenklat och konsekvent regelverk. Innovationsföretagen anser dock att Boverket inte fullt ut uppnått målen med den nya regelmodellen och att ett fortsatt förenklings- och revideringsarbete krävs.  

Långsiktigt så behöver det vara upp till byggherren, arkitekten och ingenjörsföretagen att avgöra vad som är en god funktion och vad som uppfyller samhälleliga minimikrav samt hur olika funktionskrav kan uppfyllas. Detta kommer att driva utvecklingen i rätt riktning och bidra till ökad kunskap, högre produktivitet och bättre lösningar.  

Innovationsföretagens synpunkter i korthet 

  • Innovationsföretagen ställer sig positiv till Boverkets ambitioner och den nya regelmodellen med tydliga, verifierbara funktionskrav. Men, Boverket har inte nått hela vägen fram när det gäller enhetlighet i regelverket. En kontinuerlig utveckling bör därför fortsatt ske. 
  • Minskad detaljreglering innebär en strukturell omställning för sektorn med förändrade rollfördelningar och ansvar. Det kommer krävas tid och ekonomiska resurser från både det offentliga och näringslivet för att få detta på plats. 
  • Förutsättningar för flexibelt nyttjande av den byggda miljön är en avgörande faktor. Om funktionskraven uppfylls vid ombyggnation eller ändrad användning bör inte kravnivån vara samma som vid nybyggnation 
  • Risk för olika tolkningar av regelverk kan undvikas via en utvecklad kontroll och verifieringsprocess, digitala verifieringsmodeller och system för tredjepartskontroll. 
  • Risken för detaljreglering via standardisering måste motverkas via en tydlighet i vägledning där alla lösningar som uppfyller funktionskraven oavsett existerande standarder och branschpraxis ska kunna godkännas. 

Läs Innovationsföretagens remissvar här:

Status
Besvarad

Från
Boverket

Svar senast
16 juni 2023