Hoppa till innehåll

Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav – genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86)

Byggkostnadsutredningens har klara brister då utredningsdirektivet har ett alltför snävt fokus och inte angripit frågan ur ett systemperspektiv. Utredaren har uppdraget att studera byggandets produktionskostnader och tar inte hänsyn dess totalkostnad i form av livscykelkostnad. Det valda angreppssättet och brister i underlag har lett till felaktiga slutsatser och rekommendationer.

Utredningens bedömning av ökade byggkostnader till följd av kommunala miljö- och energikrav är felaktig då den bl.a. inte beaktar sänkta livscykelkostnader för energieffektiva byggnader eller ett giftfritt byggande.

STD-företagen motsätter sig utredarens rekommendation att införa en stoppregel. De så kallade kommunala särkraven ska inte förbjudas, men kommunerna ska uppmuntras att samordna sina krav. SKL arbetar redan med sådan samordning och detta bör stimuleras ytterligare.

Effektivare byggprocesser behövs. Men utredningens förslag kommer att, i motsats till regeringens ambition, förlänga och försvåra planprocessen och göra den mindre förutsebar.

Viktiga slutsatser
  • Utredningen har angripit frågan utan systemperspektiv samt med ett för snävt fokus, vilket leder till felaktiga slutsatser och rekommendationer.   
  • Vitala aktörer såsom arkitekt- och konsultbranschen samt berörda myndigheter som Energimyndigheten har ej involverats i utredningsarbetet.
  • Det saknas en analys av om kraven i Boverkets byggregler ligger rätt i nivå. Och varför kommuner ställer särkrav.
  • Utredningen har ej tagit hänsyn till de samhälleliga energi- och klimatmålen.
  • En stoppbestämmelse för kommunala särkrav hämmar både en byggindustrins utveckling och motverkar dess konkurrenskraft och utveckling av ny klimatsmart teknik.
  • Den föreslagna stoppbestämmelsen innebär inskränkningar i den kommunala självbestämmanderätten. Detta är olyckligt eftersom den kommunala självbestämmanderätten är en av drivkrafterna i samhällsutvecklingen.
  • Utredningens analys berör byggkostnader för småhus och kan ej användas för långtgående slutsatser kring flerbostadshus.

STD-företagen har lämnat remissvar över delbetänkandet till Socialdepartementet. Läs remissyttrandet

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet, Byggkravsutredningen S 2011:10

Svar senast
24 april 2013

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer