Hoppa till innehåll

Boverkets extraremiss om BBR (dnr 2215/2021, 31/2022, 2478/2023, 29/2022, 30/2022)

Innovationsföretagen har svarat på Boverkets extraremiss om BBR

Boverket har utsänt ett nytt remissunderlag bestående av mindre justeringar som har gjorts med anledning av tidigare inkomna remissynpunkter. Innovationsföretagen hänvisar utöver dessa synpunkter även till tidigare lämnade remissvar med synpunkter och kommentarer.

Dialogen kring ett utvecklat regelverk och Boverkets arbete med Möjligheternas byggregler har pågått under lång tid. Det finns, vilket tidigare utredningar konstaterat (Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat ), ett behov av att modernisera och utveckla det befintliga regelverket för att skapa utrymme för bl.a. digitalisering, innovation och nya lösningar. Innovationsföretagen bedömer att det finns en stor samsyn i sektorn kring behovet av översynen, om minskad detaljreglering, om ett ökat fokus på funktion, om ett ökat fokus på kvalitet och värdeskapande samt att regelverk moderniseras. Resultatet av förändringen bör därför vara att skapa utrymme för ökad kvalitet, ökat värdeskapande och större innovationsgrad. Något som i sin tur kommer leda till ökad produktivitet, minskad klimatpåverkan och lägre livscykelkostnader. I stora delar har Boverket lyckats fånga detta och påbörjat den förändringsresa som kommer pågå i många år, allteftersom kunskap byggs upp och nya arbetssätt och affärsmodeller hinner hitta sin form och plats på marknaden.

Ett öppnare och mer fritt regelverk ställer ökade krav på byggherren och tillgången till rådgivning och projekteringskunnande med förutsättningar och mandat att göra rätt avvägningar utifrån Boverkets funktionskrav, beställarens önskemål, byggnadens användning och livscykelperspektiv. Den stora oro som nu finns är avsaknaden av vägledning kring hur funktionskravens uppfyllande ska verifieras. Detta ansvar bör ligga hos Boverket.

Innovationsföretagens kompletterande synpunkter i detta remissvar:

  • Boverket behöver vägleda kring verifiering
  • Projektörens mandat behöver stärkas
  • Stora satsningar på kompetensutveckling krävs
  • Det saknas ett helhetstänk kring resursanvändning och cirkularitet
  • Detaljeringsgraden skiljer sig för mycket åt mellan olika delar

Status
Besvarad

Från
Boverket

Svar senast
5 april 2024

Länk till Boverkets remisser på boverket.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer