Bygg- och anläggningssektorn

Många av medlemsföretagen är verksamma inom båda dessa områden. Inom områdena finns flera olika discipliner som i samverkan hjälper varandra att hitta rätt lösning för kunden. Hållbarhet är det tema som genomsyrar dagens uppdrag, vilket inneburit rekrytering och utveckling av nya kompetensområden.

Uppdragen bedrivs i projektform, där kunden finns utanför den egna organisationen. Ibland representerad genom ombud, i rollen som projektledare.

Beställarna kan vara antingen privata eller offentliga. Byggherrar, byggbolag, Trafikverket samt kommunerna är de största grupperna. Medlemsföretagens medarbetare är med och skapar förutsättningar för det fysiska samhället. Verksamhetsområdet täcker väg, bana, bostäder, offentliga och kommersiella lokaler, installationer och inredningar.

STD-företagens verksamhet för denna del initieras av olika råd och arbetsgrupper, som synliggör företagens behov, diskuterar forsknings- och utvecklingssteg, etc.


Tillsammans_mot_0_olyckor.PNG

Tillsammans mot 0 olyckor i anläggningsbranschen

Ett samverkansprojekt mellan STD-företagen, Trafikverket och Sveriges Byggindustrier som inleddes 2013 och avslutades vid årsskiftet 2016/17.


Byggprocessen

Kännedom om byggprocessen och dess styrande dokument kan vara av avgörande betydelse för ett konsultföretags fortlevnad. God kännedom om processen och om olika dokuments status i förhållande till lagar och i förhållande till varandra, är nödvändigt. Svenska Teknik&Designföretagen har tagit fram en presentation (svenska och engelska) som kan användas i flera syften och vid olika tillfälllen.

Presentationen är en översikt över processen och är endast avsedd att användas i utbildningssyfte. Notera att nya lagar och förordningar kan påverka processen.

Byggprocessen i Sverige
Byggprocessen i Sverige (med anteckningar)

The Construction Process in Sweden
The Construction Process in Sweden (med anteckningar)