Hoppa till innehåll

Svenska Teknik&Designföretagens Investeringssignal sänder blandade signaler, rekryteringsbehovet fortsätter att öka för industri- och teknikkonsulterna men avtar hos arkitektföretagen. Orderläget är starkt i hela branschen men orderstocksindex mattas av för arkitekterna och byggsektorn.

Kompetensbristen är fortsatt den stora utmaningen i branschen. 76 % företag behöver anställa och endast 6 % behöver minska personalstyrkan. Även bland arkitekterna, som har en avtagande orderutveckling, behöver 59 % företag anställa. Bland teknik- och industrikonsulterna är kompetensbristen skriande. Med kompetensbrist menas generellt brist på resurser, men det råder även brist på kunskap. Företagen behöver dels mer erfarna och dels fler konsulter på många bristområden. Det sammantagna underskottet, vakanser som ej fylls, har ökat sedan förra året.

–      Rekryteringsbehovet fortsätter att öka, trots avmattningen. Bristen på medarbetare uppgår nu till 7000 personer, mot 5600 ifjol. Det har lett till att företagen rekryterar ännu mer från varandra. Under 2017 kom nästan 55 % av alla rekryteringar från konkurrenter. Under 2016 var det 46 %, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

Både teknikkonsulternas och industrikonsulternas orderläge förstärktes under våren medan arkitekternas orderläge försvagades en aning. Teknikkonsulterna gynnas av fortsatta investeringar i offentliga lokaler och infrastruktur medan industrikonsulterna har en allmänt positiv utveckling på de flesta delsektorerna och kundsegmenten. Konfidensindikatorn, eller förväntningarna på orderlägets utveckling, är negativ för arkitektföretagen medan den är fortsatt positiv för teknikkonsulterna och industrikonsulterna, om än på lägre nivåer än tidigare. Det är dock få företag som väntar sig en försämrad orderingång, de flesta tror på status quo.

–      Även om det inte märks så mycket i orderböckerna nu så sker det en avmattning på byggsektorn, framförallt på bostadssidan, vilket påverkar de arkitektföretag som har en större andel bostadsuppdrag. Övriga har fortfarande växande orderstockar. Avmattningen kommer troligen att tillta under detta och nästa år. Men det är ingen dramatisk nedgång. Bostadssektorn kommer sannolikt att öka investeringarna igen om ett par år, säger David Cramér, marknadsanalytiker Svenska Teknik&Designföretagen.

Prisutvecklingen går åt rätt håll. 45 av 103 företag uppgav att de höjt priserna sedan i januari, endast 10 företag hade sänkt dem. Debiteringsgraden ökade för teknikkonsulter och industrikonsulter men minskade för arkitekterna. Lönsamheten har förbättrats till följd av den positiva prisutvecklingen och ökande debiteringsgraden. 36 % av företagen tror att lönsamheten 2018 blir bättre än den var 2017, 21 % tror att den blir sämre.

Utvecklingen på regional nivå följer rikets utveckling i mångt och mycket. Arkitektföretagen signalerar avmattning i hela landet. Teknikkonsulternas förväntningar har dämpats, men är fortsatt positiva. Starkast utveckling väntas i Göteborg, Malmö och Östra Götaland. Industrikonsulterna är optimistiska i hela landet, men framförallt på Västkusten och i Norra Norrland.

Läs Investeringssignalen juni 2018