Hoppa till innehåll

Nu har avtalsrörelsen för Avtal20 startat och arbetsmarknadens parter ska arbeta fram nya kollektivavtal som reglerar vad som gäller kring löner och villkor för de olika branscherna.

Avtalsrörelsen är igång – vad händer nu?

Just nu sitter parterna inom industrin och förhandlar om ”märket” – den kostnadsram som övriga kollektivavtal ska hålla sig inom. Industrins överläggningar brukar vara klara till första april och då blir kostnadsramen känd för alla. Inom Innovationsföretagen har vi precis växlat yrkanden med varandra och kommer börja diskutera våra viktiga frågor inom kort. Våra förhandlare Hanna Byström och Maria Elinder uppskattar att vi, när märket är på plats, kan komma överens om vårt avtal i april.

Innovationsföretagens mål med avtalsförhandlingarna
Innovationsföretagens övergripande mål i avtalsförhandlingarna är ett branschanpassat kollektivavtal som innebär:

  • Stärkt internationell konkurrenskraft
  • En konkurrensfördel jämfört med företag som inte har kollektivavtal
  • Moderna arbetstidsregler både för företag och medarbetare
  • Fler möjligheter att komma överens om villkor direkt med medarbetare 
  • En enklare löneprocess

Varför tecknar vi kollektivavtal?

Förutom att vi vill skriva avtal med villkor som är anpassade för respektive bransch gällande till exempel reglering om arbetstid, övertid med mera, innebär ett kollektivavtal att det råder fredsplikt. Det innebär att kollektivavtalsbundna arbetsgivare och arbetstagare inte får vidta eller delta i strejk, blockad eller andra stridsåtgärder. Fredsplikten gäller så länge kollektivavtalet gäller. När kollektivavtalen löper ut och ska förhandlas om gäller dock inte fredsplikten, efter viss varseltid.

Den svenska modellen
Det finns cirka 115 parter på den svenska arbetsmarknaden, 60 fackliga organisationer och 55 arbetsgivarorganisationer. Tillsammans tecknar de cirka 670 kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Almega har över 130 avtal – och förhandlar i särklass flest avtal av alla arbetsgivarorganisationer varje avtalsomgång. Innovationsföretagen har avtal tillsammans med Unionen, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär ett samspel mellan lagstiftning och kollektivavtal. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och dess organisationer regleras av ett flertal lagar. Arbetsmarknadens parter kan i stor utsträckning göra avsteg från lagstiftningen genom kollektivavtal. Modellen är unik för Sverige och har tjänat oss väl. Den svenska modellen har stark förankring både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan, såväl som i politiken.