Hoppa till innehåll

Gemensamt för våra medlemsföretag är att man behöver hantera det pågående coronautbrottet och alla dess konsekvenser. Primärt har fokus legat på de arbetsgivarmässiga dimensionerna och åtgärder för att förhindra smittspridning bland de anställda. Det är dock även nödvändigt att hantera de affärsmässiga konsekvenserna. Vi vill särskilt betona vikten av att samordna kontraktsfrågorna internt och att skriftligen kommunicera eventuell påverkan i varje enskilt projekt.

Vi får en del frågor kring vad som gäller avtalsmässigt. Detta är en fråga som regleras i varje enskilt avtal och utifrån situationen i det enskilda fallet. Bedömningarna kommer därför bli beroende inte bara av påverkan i ett enskilt uppdrag utan också av formuleringarna i de avtal man ingått. Avvikelser och avsteg från standardavtalen som påverkar detta kan finnas i varje enskilt avtal. Som alltid har företag med en strukturerad avtalshantering lättare att överblicka konsekvenserna och prioritera sina resurser inom och mellan projekten om resursbrist skulle uppkomma.

Vikten av att hantera formaliakraven i avtalen på ett korrekt och strukturerat sätt gör sig särskilt gällande när många av företagets projekt såsom nu riskerar att drabbas av negativa konsekvenser samtidigt. Inför diskussioner med kunderna om hur uppkommande situationer ska lösas tids- och ersättningsmässigt är det värdefullt att känna till utgångsläget, det vill säga hur regleringen i det enskilda avtalet ser ut.

Nedan redogörs för vissa regler i standardavtalen som kan aktualiseras i projekt där standardavtalen tillämpas och vara bra att ha i åtanke. Observera dock att ändringar i förhållande till standardavtalen kan finnas i de enskilda uppdragsavtalen och påverka hanteringen av dessa frågor.

Säkerställ rutinerna kring avtal

Sammanfattningsvis finns anledning att säkerställa bolagets hantering av underrättelser och kommunikation i projekten för att minimera de kontraktuella riskerna av nuvarande situation samt i förekommande fall vidta rimliga åtgärder för att mildra effekterna. Överväg era formuleringar noga så att de är tydliga, med beaktande av risken att tvister kan uppstå. Generellt kan det vara bra att en samordning sker innan eventuella uppgörelser träffas i enskilda projekt för att få kontroll över företagets samlade åtaganden och påverkan. En uppgörelse som bedöms rimlig i ett enskilt projekt kan medföra långtgående konsekvenser om motsvarande regleringar tillämpas samtidigt i ett flertal projekt.

I situationer som dessa finns all anledning att se över sina interna rutiner kring avtalshantering. Att utforma en avtalsstruktur som utgår från standardavtal där ni har en strukturerad process kring om och i så fall när och i vilken utsträckning avsteg får göras. Att ha tydliga rutiner för underrättelser, kommunikation och dokumentation i projekten som också följs upp.

Innovationsföretagen har i dagarna uppdaterat standardavtalen för uppdrag inom industrin. 

Frågor om avtal

Har du frågor eller synpunkter kring våra standardavtal, kontakta vår förbundsjurist Helena Dahlberg. Som medlem i Innovationsföretagen har du även tillgång till fri juridisk rådgivning av vår samarbetspartner Foyen advokatbyrå upp till 20 minuter per ärende.

Arbetsgivarrelaterad information till Corona-viruset

Läs mer på Almegas hemsida om våra tips och råd kring arbetsgivaransvaret kopplat till det nya Corona-viruset. Här finns också länkar till Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, UD-avråder, Vårdguiden och Nationella informationsnumret. Ännu mer tips och råd finns i Arbetsgivarguiden, bakom inlogg.

Personligt ansvar för företagets skulder

Du som företräder ett företag som vd eller medlem i styrelsen kan ha ett personligt ansvar för företagets skulder. Läs mer om personligt ansvar här.