Hoppa till innehåll
Risk finns att några av våra medlemsföretag kan hamna i ekonomiska svårigheter till följd av den rådande coronakrisen. När många uppdrag påverkas samtidigt kan företagets ekonomiska situation förändras fort. Det finns vissa saker du som har ett företag eller är styrelseledamot bör tänka på för att undvika att bli personligen drabbad av bolagets skulder. Nedan följer en övergripande beskrivning av den aktuella frågeställningen. Vi rekommenderar att ni tar hjälp av er revisor eller jurist om den här typen av frågor skulle aktualiseras för er del.

Personligt ansvar för företagets skatteskulder

Generellt gäller att företrädare såsom VD och styrelseledamöter har ett långtgående personligt ansvar för ett bolags samtliga obetalda men förfallna skatteskulder.  För att undgå risken att personligen behöva ansvara för de skatteskulder som bolaget saknar förmåga att betala krävs i regel att åtgärder för att avveckla bolaget vidtas senast på skattens förfallodag. Sådana avvecklingsåtgärder kan exempelvis vara att ansöka om konkurs eller företagsrekonstruktion.

Vad gäller under coronakrisen?

Som en del av stödpaketet till företagen med anledning av coronakrisen finns dock möjlighet att få visst anstånd med skatteinbetalningarna. Skatteverket har angett att man som huvudregel inte kommer att hålla företrädarna ansvariga för de skatter och avgifter som omfattas av sådant tillfälligt anstånd.

Även om den anståndsbeviljade skattefordran kvarstår som obetald efter anståndstidens utgång är det Skatteverkets redovisade uppfattning att verket inte kommer använda företrädaransvaret för att få betalt för de skatter som omfattats av de tillfälliga anstånden. Men om någon uppenbarligt utnyttjat möjligheterna till ett tillfälligt anstånd helt i strid med anståndsbestämmelsernas syfte anser Skatteverket dock att det ändå kan bli aktuellt i enstaka och mycket speciella fall att ansöka om ett företrädaransvar gentemot en företrädare.

Skatteverkets ställningstagande ”Tillfälligt anstånd och företrädaransvar”. 

Personligt ansvar för bolagets skulder i övrigt 

Om och när man som företagare kan bli personligt ansvarig för företagets skulder i övrigt skiljer sig åt beroende på vilken typ av bolag det handlar om. Nedan följer en kortfattad översikt.

Vad gäller om man gått i borgen?

Det är inte ovanligt att ägare eller styrelseledamöter går i borgen för företagets skulder i syfte att få ett eftertraktat lån eller uppdrag. Även i detta fall gäller att man har ett personligt betalningsansvar i den omfattning och under de förutsättningar som föreskrivs i borgensåtagandet.

Hur kan man försäkra sig?

Många företag tecknar styrelseansvarsförsäkringar som skyddar styrelseledamöterna vid vissa typer av skadeståndskrav. Här gäller ofta att försäkringen behöver vara i kraft när skadeståndskravet framställs. Eftersom den här typen av krav ofta framställs efter att ett företag trätt i likvidation eller konkurs finns risk att försäkringen därmed har upphört att gälla när kravet väl framställs, vilket i så fall lämnar styrelseledamoten utan försäkringsskydd. Tilläggsförsäkringar kan dock i regel tecknas vad gäller dels skydd för personligt betalningsansvar enligt skatteförfarandelagen, dels förlängd rapporteringstid som kan ge ett skydd även om bolaget har gått i konkurs.

Vi rekommenderar våra medlemmar att i god tid innan eventuella ekonomiska problem uppkommer se över styrelseansvarsförsäkringens utformning och begränsningar samt möjligheterna för styrelseledamot att ianspråkta försäkringen även efter en eventuell konkurs eller likvidation av bolaget.

Affärsavtalen i coronatider – frågor och svar

Se också vår lista med frågor och svar när det gäller affärsavtalen i coronarelaterade frågor.