Hoppa till innehåll

Innovationsföretagen ansluter sig till fullo till de synpunkter som framförs i Svenskt Näringslivs remissvar på utredningen men vill därutöver betona några för förbundets medlemmar extra angelägna frågeställningar i anslutning till remissens förslag.

Sammanfattande synpunkter

Kompetensutveckling

  • Kompetensutveckling och tillgång till rätt kompetens är helt centralt hos våra medlemsföretag. Lärande i arbetet är därför en viktig del i våra medlemsföretags kompetensutvecklingsstrategier och måste ses som kompetensutveckling i lagens mening.

Kvalifikationsbegreppet vid omplacering

  • Lagen behöver utvecklas i en riktning så att den med mest lämpliga eller bästa kompetensen kan behållas i verksamheten. Något som rättspraxis idag inte hanterar.

Turordning

  • Innovationsföretagen avstyrker förslaget att en arbetsgivare som använt undantaget från turordningsreglerna måste vänta minst tre månader innan ett nytt undantag kan göras.

Innovationsföretagens remissvar En moderniserad arbetsrätt