Hoppa till innehåll

Sverige har under de senaste decennierna omvandlats till en kunskapsintensiv tjänsteekonomi där det kommer att behövas 70 000 kvalificerade personer inom IT redan 2024. Som det ser ut i dag är det svårt att rekrytera då det råder kompetensbrist. Nu måste politiken agera, skriver bland andra Ann Öberg, vd för Almega.

Antalet anställda inom IT och teknikintensiva yrken har ökat kraftigt under de senaste åren, visar en ny kartläggning från Almega, TechSverige och Innovationsföretagen. Detta är ännu ett bevis på vilken central roll kunskapsintensiva företag inom IT och teknik spelar för samhällsutvecklingen. Nu gäller det att politiken inte hamnar på efterkälken.

Sverige har under de senaste decennierna omvandlats till en kunskapsintensiv tjänsteekonomi. Digitala tjänster är centrala för produktion, sysselsättning och export. Enligt TechSverige – som företräder många av Sveriges techföretag – bidrar techbranschen nästan lika mycket till BNP som de traditionella basindustrierna tillsammans.

Digitaliseringen av näringsliv och samhälle sker i ett rasande tempo och i centrum står de kunskapsintensiva tjänsteföretagen. Frågan är hur de kan växa och göra ännu mer nytta för samhället?

Minskad resursanvändning

I dag är utvecklingen av IT-baserade tjänster en förutsättning för svenska företags konkurrenskraft och bidrar till såväl minskad resursanvändning som hållbarare produktion och tjänsteutveckling. Webbaserade redovisningssystem effektiviserar administration, digitala e-handelsplattformar möjliggör försäljning och distribution och GPS-baserade logistiksystem optimerar varu- och personflöden. Svenska tjänster går även alltmer på export. Under 2020 exporterades IT-tjänster för 140 miljarder kronor och teknikkonsult- och arkitekttjänster för 17 miljarder kronor.

Den digitala transformationen påverkar även arbetsmarknaden. Almega har med hjälp av SCB-statistik kartlagt de vanligaste yrkena i Sverige under åren 2014 till 2019. Undersökningen visar att över 400 000 personer var anställda inom IT- och teknikintensiva jobb 2019, en ökning med 70 000 sedan 2014. Och siffrorna är förmodligen i underkant eftersom betydligt fler personer har IT- och teknikrelaterade arbetsuppgifter inom andra yrken.

Bara i Västra Götalands län har antalet nya jobb inom IT och teknik ökat med 24 procent under perioden. Totalt är närmare 80 000 anställda inom yrkeskategorin, endast vårdyrkena är fler. IT-och teknikintensiva yrken är den yrkeskategori som ökat mest i 14 av landets 21 län. Störst är ökningen i Västerbotten där antalet IT- och teknikintensiva jobb ökade med 30 procent.

Samtidigt, trots att de IT- och teknikintensiva jobben blivit fler råder det nu stor kompetensbrist. TechSverige bedömer att det behövs ytterligare 70 000 kvalificerade personer redan 2024. Även Innovationsföretagen ser ett stort anställningsbehov. Kompetensbristen är nu ett av de största hindren för fortsatt tillväxt inom branscherna och därmed hela näringslivet. Därför föreslår vi fem prioriterade åtgärder:

– Inför ett kompetensavdrag: Vi har länge påtalat att arbetsgivare som satsar på kompetensutveckling, och därmed gör en samhällsinsats, bör kunna kvitta dessa kostnader mot skatt och arbetsgivaravgifter på skattekontot. Kompetensutveckling är grunden för konkurrenskraft, innovationer och tillväxt.

– Prioritera digital kompetens i skolan: Digitaliseringen måste genomsyra kunskapsinnehållet i skolsystemet. Skolan måste rusta eleverna för framtiden och väcka intresset för IT och teknik. Trots förändrade läroplaner och mer programmering har digital kompetens en alltför underordnad roll i undervisningen. Stärk lärarnas kompetens och öka digitaliseringens inslag i skolan.

– Sänkta marginalskatter: Sveriges marginalskatter är bland världens högsta. Samtidigt som det lönar sig mindre att arbeta får Sverige därmed svårare att locka spetskompetens. Enligt våra beräkningar skulle sänkta marginalskatter skapa 9 000 jobb i kunskapsintensiva företag. Dessa får effekter inom industrin och andra sektorer vilket bidrar till sysselsättning, skatteintäkter och välstånd.

Värna systemet för arbetskraftsinvandring: Arbetskraftsinvandringen är och har varit en bra affär för Sverige. Förslag om exempelvis lönekrav och arbetsmarknadsprövning är inte ändamålsenliga och skulle försvåra rekryteringen av nödvändig IT- och teknikkompetens. Låt arbetsgivare och arbetstagare tillsammans avgöra vilken lön som är rätt för tjänsten.

– Öka genomströmningen på ingenjörsutbildningar: Endast varannan student som börjar en utbildning till högskole- eller civilingenjör tar examen, jämfört med nio av tio läkarstudenter. Utbildningarna motsvarar sällan studenternas förväntningar eller näringslivets behov. Lösningen är mer flexibla och näringslivsnära ingenjörsutbildningar. Följ Riksrevisionens råd och styr utbildningarna mot att fler studenter tar examen.

Strukturomvandlingen ritar om samhället. Kunskapsintensiva tjänsteföretag inom IT och teknik spelar en central roll för den ekonomiska utvecklingen. För att bibehålla Sveriges konkurrenskraft, öka vårt välstånd och klara klimatomställningen är det avgörande att dessa företag ges rätt förutsättningar för att kunna expandera och skapa än mer värde.

Ann Öberg, vd Almega

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör TechSverige

Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Läs debattartikeln i GP här.