Hoppa till innehåll

Uppgradering av färdplanen – Innovationssektorn har en avgörande roll i klimat­omställningen

Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i Bygg- och anläggningssektorn behöver uppdateras och breddas. För att klimatmålen ska uppnås krävs bättre kunskap och kravställning i de tidiga skedena i processen.

Förra veckan (30/8) samlade Innovationsföretagen medlemmar och undertecknare av Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i Bygg- och anläggningssektorn. Syftet var att göra inspel till den pågående uppgraderingen av färdplanen. Färdplanen togs fram 2018 och samlar stora delar av sektorns aktörer, men det finns behov av att bredda synen på hur vi gemensamt ska klara den stora strukturomvandling som behöver ske för att klara den gröna omställningen.

Deltagarna på mötet betonade vikten av att se klimatfrågan och därmed färdplanens avgränsningar utifrån ett bredare systemperspektiv, både i tid och i omfattning. Framför allt att inkludera de skeden som ligger långt innan projekteringen drar i gång. Ska klimatmål uppnås är det helt avgörande att rätt ramar sätts tidigt i processen. Byggherren, kommunen och beställaren behöver rätt underlag och kunskap för att kunna kravställa rätt, göra svåra avvägande och agera bättre beställare.

– Det är i de tidiga skedena som de viktiga besluten tas och det är där den största potentialen till minskad klimatpåverkan finns. Vilka är de verkliga behoven? Hur ska detaljplanen utformas för att skapa bäst förutsättningar för minskad klimatpåverkan? Hur kan det befintliga nyttjas och utvecklas? Det är viktiga frågor som vi behöver ge större utrymme i processen framöver, säger Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

På mötet blev det uppenbart att mycket mer behöver göras för att utforma klimatkrav i projekt och vid upphandling samt att utvärdera och värdesätta lösningsförslag.  Mycket arbete pågår inom de lokala färdplansinitiativen. Att ta fram en gemensam mall som förenklar arbetet för byggherrar, förvaltare och upphandlare vore ett bra steg på vägen. Det samma gäller frågorna om krav när det gäller utnyttjandet av det befintliga, cirkulerbarhet och att bygga med fokus på flexibilitet, demonterbarhet och skiftande användning under livscykeln.

När det gäller medlemsföretagens klimatpåverkan i den egna verksamheten så har mycket redan gjorts för att minska klimatpåverkan. Det har skett förändringar kring kontorens utformning, distansarbete, resande, inköp och inköpsrutiner.  Behovet för medarbetare att kunna vara på plats i olika projekt är dock fortsatt stort och här finns fortsatt potential i att hitta nya former för och samverkan kring lösningar för resande. Det behövs även ökad kunskap och förståelse för att alternativa transportsätt till och från kund och projekt i vissa fall kan kräva längre restid.

– Det kom upp många goda idéer och tankar som vi kommer ta med oss i det fortsatta arbetet. Helt centralt är dock ett ökat engagemang och att fler företag blir engagerade och involverade. Men då krävs också att färdplanens aktiviteter, mål och omfattning, engagerar och berör. Det kommer att krävas en fortsatt och utökad dialog mellan byggherrar, kommuner, arkitekter och konsulter för att sätta ramarna för en klimatsmart och hållbar utveckling, säger Anders Persson

Den 4 oktober planerar färdplanens implementeringsgrupp ett stormöte på Nalen i Stockholm där undertecknare av färdplanen är välkomna att delta.

– Arkitekternas och ingenjörernas kunskap och röster behövs för att driva klimatfrågan och den hållbara utvecklingen framåt. Nu ökar vi tempot klimatomställningen och i arbetet med färdplanen som ett viktigt verktyg, säger Anders Persson.

Den uppgraderade färdplanen ska vara klar för publicering i december.