Hoppa till innehåll

Välkommet lagförslag från EU-kommissionen föreslår reglering av betaltider

Ett nytt lagförslag från EU-kommissionen ska lösa problemen med sena betalningar. Långa betaltider skapar likviditetsproblem för företag, ökar transaktionskostnader och gör leveranskedjor mindre konkurrenskraftiga och resilienta. Lagförslaget föreslår en maxtid på 30 dagar. Innovationsföretagen har länge arbetat med frågan och välkomnar förslaget.

– Vi ser mycket positivt på att det nu läggs fram en reglering i frågan på EU-nivå. Det har funnits en diskussion kring att en maxgräns på 30 dagars betalningstid skulle innebära ett ingrepp i avtalsfriheten. Men med tanke på de negativa effekter som långa betaltider har för företagens konkurrenskraft ser vi övervägande fördelar med det här förslaget.   Idag finns olika regleringar av betaltider både inom EU och på nationell nivå. En enhetlig reglering inom EU underlättar både för köpare och säljare,  säger Anders Persson näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

Långa betaltider har under lång tid varit en utmaning och ett hinder för innovation och utveckling i näringslivet. I grunden handlar det om att aktörer i dominerande ställning dikterar villkor om långa betaltider vilket medför ansträngd likviditet i leverantörsled med minskade FoU-investeringar och minskad expansion som följd. Långa betaltider leder också till ökade kostnader, ökad risk och i vissa fall långdragna rättsprocesser och i värsta fall ökat antal konkurser. Med ökade räntekostnader har frågan blivit än mer aktuell.

För att få bukt med detta lägger nu EU-kommissionen fram ett förslag till ny förordning för att komma till rätta med problemen. Inom delar av näringslivet har det framhållits att denna typ av reglering inte bör ske på nationell nivå utan att det måste regleras internationellt. På samma ämne har det även funnits kritik mot sk. ”gold-plating” dvs. att enstaka länder inför kraftfullare reglering än direktiv föreslår. Kommissionen har lyssnat på den kritiken och lägger nu fram en förordning för att få en gemensam reglering i hela EU.

Sedan tidigare finns ett EU-direktiv med syfte att korta betaltider – men då detta direktiv inte fått avsedd effekt lägger nu kommissionen fram förslaget om en förordning – som, till skillnad från direktivet, direkt blir gällande i samtliga medlemsländer – en förordning som sätter 30 dagar som maxgräns för fakturor samt tydligare  krav på att betala ränta vid försening.

Innovationsföretagen har under lång tid arbetat med frågan om att effektivisera betalflöden inom näringslivet för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Bland annat genom grundandet av Föreningen för effektiva affärstransaktioner inom näringslivet. I det arbetet har Innovationsföretagen även medverkat till framtagningandet av en etisk uppförandekod samt införandet av den lag som innebär att stora företag ska rapportera in sina betaltider till Bolagsverket.

Innovationsföretagen kommer att fortsätta att bevaka frågan i syfte att komma till rätta med problemen med långa betaltider och att stärka hela näringslivets konkurrenskraft.