Hoppa till innehåll

Sveriges bygg- och anläggningssektor tar stora kliv mot fossilfrihet

Innovationsföretagen har tillsammans med övriga aktörer i bygg- och anläggningssektorn i Sverige tagit fram en ambitiös färdplan i samarbete med Fossilfritt Sverige. I den visar aktörerna hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria och klimatneutrala till 2045. Färdplanen belyser vikten av omställning för att möta nationella och globala klimatmål, med ett specifikt fokus på bygg- och anläggningssektorn. Idag lämnas den över till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

– Den här färdplanen markerar en viktig milstolpe i vår strävan mot ett klimatneutralt samhällsbyggande. Det är glädjande att så många aktörer nu står bakom färdplanen. Det innebär att vi täcker in hela värdekedjan och att vi får med hela livscykelperspektivet på samhällsbyggandet. Det är i de tidiga skedena av investeringscykeln som de största klimatvinsterna kan göras, här kan Innovationssektorn bidra med ett större helhetsperspektiv som leder till verklig skillnad för klimatet, säger Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor på Innovationsföretagen.

Den här färdplanen markerar en viktig milstolpe i vår strävan mot ett klimatneutralt samhällsbyggande.

Anders Persson, chef för strategisk utveckling och internationella frågor

De tekniska lösningarna för att halvera klimatutsläppen direkt finns redan, vilket är vårt mål till 2030. Men för att uppnå klimatneutralitet i större skala behöver vi fortsätta att driva på innovation, teknikskiften, bli mer resurseffektiva, utveckla nya affärsmodeller och fördjupa samverkan inom hela värdekedjan.

Bygg- och anläggningssektorn står för 22 procent av Sveriges växthusgasutsläpp, och behöver därför kraftigt minska sina utsläpp för att halvera utsläppen till år 2030 och nå nettonollutsläpp 2045. En förutsättning för omställningen är att klimataspekterna finns med i samhällsplaneringens alla skeden.

Sedan den första färdplanen togs fram har mycket hänt. Idag ser allt fler företag i Sverige klimatomställningen som en nyckelfaktor för framtida lönsamhet och tillväxt. I den uppdaterade färdplanen har sektorn förtydligat hur den avser att arbeta för att nå Sveriges nationella klimatmål om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045. Färdplanen understryker även vad som krävs från politiskt håll för att stötta arbetet.

– Genom konkreta åtaganden från samtliga medverkande aktörer, från tillverkare av byggmaterial till byggherrar, entreprenörer, konsulter, arkitekter och förvaltare, säkerställer vi att målen i färdplanen omsätts i handling. Dessa åtaganden, mål och delmål följs upp löpande och analyseras för att säkerställa att vi är på rätt väg och kan justera våra insatser där det behövs, säger Anders Persson.

Målsättningen med uppdateringen av färdplanen har varit att skapa en inkluderande process med bred förankring och samverkan över hela värdekedjan. Det finns ett tydlig fokus på livscykelperspektiv och hur varje aktör kan bidra i detta arbete. Detta visar på en stark vilja och ett engagemang att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål: ett fossilfritt och klimatneutralt byggande som bidrar till en hållbar framtid.

Innovationsföretagen står tillsammans med Fossilfritt Sverige, Byggherrarna, Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trafikverket bakom färdplanen.