Hoppa till innehåll

Boverkets föreskrifter om buller­skydd i byggnader samt förslag till ändring av Boverkets byggregler

Innovationsföretagen har svarat på remissen ”Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler”, diarienr 2747/2019.

Innovationsföretagen bejakar Boverkets nya regelmodell men tillämpningen om skydd mot buller går i fel riktning.

”Innovationsföretagen har i en dialog med samhällsbyggnadssektorns aktörer verkat för att förenkla regelverk och underlätta för sektorn att öka fokus på värdeskapande och innovation inom byggande. En allt för stor detaljreglering leder tyvärr till att utveckling snarare sker utifrån att uppfylla myndigheters krav än att skapa värde och innovation i byggandet. De allmänna råd som Boverket tagit fram har på marknaden och i kommuners handläggning använts som defacto standarder och krav i tillämpningen. Det har etablerats arbetssätt som i allt för stor utsträckning baseras på hur något ska utföras istället för att fokusera på vilken funktion eller vilket behov som ska uppfyllas. Detta är en utveckling som är negativ och som måste brytas.

Innovationsföretagen är därför mycket positiv till det förändringsarbete som nu sker och ambitionen att återgå till att som huvudregel endast definiera tydliga funktionskrav i enlighet med PBL. Vi ser dock en risk i att regelverk fortsatt i allt för hög grad utformas detaljreglerat, att allmänna råd övergår i föreskrifter eller att allmänna råd direkt översätts till detaljreglerande standarder. Med en sådan utveckling förlorar vi den innovationskraft och det värdeskapande som kommer av ett mer öppet förhållningssätt till marknadens och företagens förmåga att uppfylla lagens krav samt att leverera värde och god funktion.”

Innovationsföretagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Boverket

Svar senast
9 april 2021

Länk till remissen på boverket.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer