Hoppa till innehåll

En moderniserad arbetsrätt (2020:30)

Innovationsföretagen har lämnat synpunkter till remissen.

Innovationsföretagen ansluter sig till fullo till de synpunkter som framförs i Svenskt Näringslivs remissvar på utredningen men vill därutöver betona några för förbundets medlemmar extra angelägna frågeställningar i anslutning till remissens förslag.

Sammanfattande synpunkter

Kompetensutveckling

  • Kompetensutveckling och tillgång till rätt kompetens är helt central hos våra medlemsföretag. Lärande i arbetet är därför en viktig del i våra medlemsföretags kompetensutvecklingsstrategier och måste ses som kompetensutveckling i lagens mening.

Kvalifikationsbegreppet vid omplacering

  • Lagen behöver utvecklas i en riktning så att den med mest lämpliga eller bästa kompetens kan behållas i verksamheten. Något som rättspraxis idag inte hanterar.

Turordning

  • Innovationsföretagen avstyrker förslaget att en arbetsgivare som använt undantaget från turordningsreglerna måste vänta minst tre månader innan ett nytt undantag kan göras.

Innovationsföretagens remissvar

Status
Besvarad

Från
Arbetsmarknadsdepartementet

Svar senast
26 oktober 2020

Länk till remissen på regeringen.se