Hoppa till innehåll

Inriktningsunderlag inför infrastruktur­planeringen för perioden 2026−2037

Innovationsföretagens utgångspunkt i remissvaret är att välfungerande infrastruktur för transport av både gods och människor är avgörande för Sveriges tillväxt, konkurrenskraft och tillgänglighet. Sverige behöver skapa förutsättningar för ett kapacitetsstarkt, energisnålt och klimatsmart transportsystem. Innovationsföretagens medlemsföretag verkar i regel tidigt i planeringscykeln för infrastrukturprojekt, och är centrala aktörer när det gäller att utforma transportsystemets funktionalitet och prestanda. Innovationsföretagen spelar därför en betydande roll i infrastrukturplaneringen genom att bidra med nya teknologier, lösningar och affärsmodeller som är hållbara över tid.

Sammanfattningsvis är Innovationsföretagens huvudsakliga medskick att:

  • Infrastruktur är en förutsättning för stärkt konkurrenskraft och transportsystemet behöver i högre grad möta näringslivets behov. Inriktningsunderlagets betoning av underhåll är välkommet och Innovationsföretagen delar Trafikverkets uppfattning om vikten av att rusta, modernisera och utveckla det befintliga transportsystemet.
  • Behovet av investeringar får inte hamna i skuggan av det skriande behovet av underhåll.
  • All infrastrukturplanering måste utgå ifrån det faktum att Sverige är ett vidsträckt, glesbefolkat och exportberoende land där tillgängliga, effektiva och klimatsmarta transporter av gods och personer är helt avgörande för vårt lands attraktivitet samt förutsättningar att hävda sig i en hård internationell konkurrens.
  • Givet underhållsskulden och de växande behoven i spåren av nyindustrialisering, Natomedlemskap samt klimatförändringar är en utökad ram med minst 20 procent det enda rimliga alternativet.

Status
Besvarad

Från
Trafikverket

Svar senast
15 april 2024

Länk till rapporten på trafikverket.se

Kontaktperson

Richard Österberg

Näringspolitisk expert inriktning analys, Innovationsföretagen

Stockholm

+46 8 762 69 51 +46 72 213 44 81 E-post

Läs mer