Hoppa till innehåll

Krav på rapportering av betalningstider” (N2019/01251/KSR)

Innovations­företagen har lämnat remissvar på rapporten ”Krav på rapportering av betalningstider” (N2019/01251/KSR)

Inom Näringsdepartementet pågår ett förberedelsearbete för att införa krav på rapportering av betaltider. Syftet med åtgärden är att stödja näringslivets frivilliga initiativ att arbeta med att korta betaltider i Sverige. Innovationsföretagen har lämnat synpunkter på rapporten och lämnat rekommendationer kring det fortsatta arbetet.

  • Innovationsföretagen stödjer rapportens slutsatser och analyser
  • Innovationsföretagen ställer sig positiva till förslaget
  • Innovationsföretagen stödjer de frivilliga initiativ som tagit för att komma till rätta med allt längre betaltider där införandet av ett rapporteringskrav är en del av uppgörelsen
  • Innovationsföretagen menar också att regeringen behöver utreda hur regelverk och lagstiftning kan utvecklas för att ge bättre skydd mot nyttjande av dominerande ställning

Bakgrund

Till skillnad från våra nordiska grannländer och de baltiska staterna får vi allt längre betaltider i Sverige. Detta riskerar att hämma näringslivets utveckling samt öka kapitalbindning och transaktionskostnader i affärer mellan företag. Speciellt tydligt är detta när större företag i dominerande ställning på marknaden tvingar sina leverantörer att acceptera betaltider som de inte är bekväma med. Detta är något som undergräver företagens finansiering och på sikt kan hota deras överlevnad. Det har också blivit allt vanligare att olika finansieringslösningar belastar affärskontrakt med onödiga kostnader. Kostnader som uteslutande hamnar på leverantören.

Tyvärr fortsätter utvecklingen att gå åt fel håll i Sverige. Den genomsnittliga betaltiden i Sverige är 33 dagar – i ett spektrum av betaltider som många gånger når 90-120 eller 180 dagar. Tittar vi på våra grannländer så ligger de på ca 22-24 dagar och i Baltikum på ca 17-20 dagar. Här är Sverige klart sämst i klassen (källa: European Payment Report 2019, Intrum).

Arbetet med att komma till rätta med den negativa utvecklingen har pågått under många år, både på EU-nivå och i Sverige. Just nu pågår ett initiativ kring att näringslivet frivilligt ska jobba med att korta sina betaltider. Det kräver gediget engagemang och en viljeyttring från framförallt de stora företagen. Läs mer om detta på www.betaltider.se

För att komplettera detta arbete och för att kunna följa utvecklingen bättre har Näringsdepartementet utlovat en uppföljning och ett rapporteringskrav. Ett förslag som nu bereds på departementet. Remissen berör delar av detta arbete, hur det ska implementeras samt en samhällsekonomisk analys som tydligt pekar på de positiva effekter ett införande kan innebära samt det minimala merarbete som själva rapporteringen innebär i praktiken.

Innovationsföretagen ställer sig positiv till införandet av ett rapporteringskrav då det skapar transparens och synlighet kring vilka betaltider som tillämpas och en möjlighet för leverantörer att välja vilka kunder man prioriterar att jobba med.

Remissvar Krav på rapportering av betaltider

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
28 juni 2019

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer