Hoppa till innehåll

Trafikverkets Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur­planeringen för perioden 2022—2033 och 2022—2037

En god utveckling och underhåll av den statliga transportinfrastrukturen är helt centralt för ett väl fungerande och hållbart samhälle. De prioriteringar som görs sätter ramarna och utgör förutsättningar för framtida utveckling. En utveckling som måste skapa förutsättningar att både uppnå klimatmål och övergripande transportpolitiska mål.

I en tid när förändringstakt kopplat till transportbehov och infrastruktur är stort behövs ännu mer flexibilitet och möjlighet till omprioriteringar och omställning. Samtidigt behövs långsiktighet vad gäller att möta krav kopplat till omfattande elektrifiering, ökad andel biodrivmedel, nya fordonsslag, nya typer logistikkedjor och kontinuerligt förändrade resmönster.

För att kunna möta en förändrad behovsbild och ge utrymme för innovation och nya tankesätt så behöver Trafikverket på ett tydligare sätt ges möjlighet att arbeta med steg 1- och 2-åtgärder. De ekonomiska ramarna för den kommande infrastrukturperioden framstår också som helt otillräckliga, staten har även en viktig roll att fylla genom att stimulera efterfrågan på hållbara bränslen med olika former av styrmedel.

Innovationsföretagens remissvar Trafikverkets inriktningsunderlag I2020/02739

Status
Besvarad

Från
Infrastrukturdepartementet

Svar senast
29 januari 2021

Länk till remissen på trafikverket.se