Hoppa till innehåll

Remissvar: STRUT – En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6)

Innovationsföretagen har lämnat remissvar på betänkandet ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan”, SOU 2019:6.

Utredaren har presenterat en rapport med förslag kring lärosätenas framtida styrning och resurstilldelning. Innovationsföretagen menar att det finns brister i underlaget och att det inte kan ligga till grund för en genomgripande reform.

Innovationsföretagen betonar att frågan om utformning och dimensioneringen av utbildningar inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt samt att det saknas genomarbetade förslag och konsekvensanalyser i underlaget.

Dock delar Innovationsföretagen utredarens uppfattning om behovet av en tydligare ansvarsfördelning mellan politik och lärosäten samt behovet av långsiktighet i högskolepolitiken och att lärosäten föreslås få ett starkare helhetsansvar grundat i ett tillitsbaserat synsätt. Men då krävs tydligare incitamentmodeller som styr mot kvalitet och relevans i forskning och utbildning. Samt en lyhördhet för företagens behov och incitament för en utvecklad samverkan och utbyte mellan företag och akademi.

Högskolans förmåga att leverera kunskap och utbildning är helt avgörande för företagens möjligheter att utvecklas, expandera och konkurrera på en allt mer internationell marknad. Detta måste vara grund för en genomgripande reform och en långsiktig politik för utbildning och forskning.

Läs Innovationsföretagens remissvar här

Innovationsföretagen lämnar även sitt stöd till remissvar från Svenskt NÄringsliv och Almega.

Status
Besvarad

Från
Utbildningsdepartementet

Svar senast
21 juni 2019

Länk till remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Anders Persson

Chef för strategisk utveckling och internationella frågor

Stockholm

+46 8 762 69 17 +46 70 509 69 17 E-post

Läs mer